820,000 تن صادرات فولاد کشور مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولا

820,000 تن صادرات فولاد کشور مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولا

صنایع دارای ورود پول حقیقی در تاریخ 30 خرداد 1401 10 صنعت با بیشترین ورود پ

سه شنبه سی و یک خرداد ، ورود پول، پول حقیقی، ورود پول حقیقی

صنایع دارای ورود پول حقیقی در تاریخ 30 خرداد 1401 10 صنعت با بیشترین ورود پول حقیقی در روز جاری با همراه باشید
صنایع دارای ورود پول حقیقی در تاریخ 30 خرداد 1401 10 صنعت با بیشترین ورود پول حقیقی در روز جاری با همراه باشید

🌕صنایع دارای ورود پول حقیقی در تاریخ 30 خرداد 1401

10 صنعت با بیشترین ورود پول حقیقی در روز جاری

✅ با همراه باشید ✅

صنایع دارای خروج پول حقیقی در تاریخ 30 خرداد 140110 صنعت با بیشترین خروج پول حقیقی در روز جاری با همراه باشید
صنایع دارای خروج پول حقیقی در تاریخ 30 خرداد 140110 صنعت با بیشترین خروج پول حقیقی در روز جاری با همراه باشید

🌕صنایع دارای خروج پول حقیقی در تاریخ 30 خرداد 1401

10 صنعت با بیشترین خروج پول حقیقی در روز جاری

✅ با همراه باشید ✅

به نام خدا امروز: 1401 3 29 صبح همگی بخیر

▫️▫️▫️ به نام خدا ▫️▫️▫️

▪️ امروز: 1401 3 29

▪️صبح همگی بخیر🌹

تفارس حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 12,020 میلیون تومان 1401 3 29
تفارس حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 12,020 میلیون تومان 1401 3 29

تفارس
🚀حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:
ارزش معاملات مشکوک: 12,020 میلیون تومان 1401 3 29

افق حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 5,267 میلیون تومان 1401 3 29
افق حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 5,267 میلیون تومان 1401 3 29

افق
🚀حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:
ارزش معاملات مشکوک: 5,267 میلیون تومان 1401 3 29

سمگا حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 15,205 میلیون تومان 1401 3 29
سمگا حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 15,205 میلیون تومان 1401 3 29

سمگا
🚀حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:
ارزش معاملات مشکوک: 15,205 میلیون تومان 1401 3 29

سکرد جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 2,933 میلیون تومان 1401 3 29
سکرد جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 2,933 میلیون تومان 1401 3 29

سکرد
💥 جمع شدن صف فروش:
ارزش معاملات مشکوک: 2,933 میلیون تومان 1401 3 29

سصفها حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 9,333 میلیون تومان 1401 3 29
سصفها حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 9,333 میلیون تومان 1401 3 29

سصفها
🚀حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:
ارزش معاملات مشکوک: 9,333 میلیون تومان 1401 3 29

نوری کاهش صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 42,049 میلیون تومان 1401 3 29
نوری کاهش صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 42,049 میلیون تومان 1401 3 29

نوری
👀 کاهش صف فروش:
ارزش معاملات مشکوک: 42,049 میلیون تومان 1401 3 29

نوری جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 72,945 میلیون تومان 1401 3 29
نوری جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 72,945 میلیون تومان 1401 3 29

نوری
💥 جمع شدن صف فروش:
ارزش معاملات مشکوک: 72,945 میلیون تومان 1401 3 29

نوری جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 77,579 میلیون تومان 1401 3 29
نوری جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 77,579 میلیون تومان 1401 3 29

نوری
💥 جمع شدن صف فروش:
ارزش معاملات مشکوک: 77,579 میلیون تومان 1401 3 29

آرمان جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 1 میلیون تومان 1401 3 29
آرمان جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 1 میلیون تومان 1401 3 29

آرمان
💥 جمع شدن صف فروش:
ارزش معاملات مشکوک: 1 میلیون تومان 1401 3 29

سکرد جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 5,995 میلیون تومان 1401 3 29
سکرد جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 5,995 میلیون تومان 1401 3 29

سکرد
💥 جمع شدن صف فروش:
ارزش معاملات مشکوک: 5,995 میلیون تومان 1401 3 29

▫️▫️▫️ به نام خدا ▫️▫️▫️

▪️ امروز: 1401 3 30

▪️صبح همگی بخیر🌹

سپاها حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 6,900 میلیون تومان 1401 3 30
سپاها حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 6,900 میلیون تومان 1401 3 30

سپاها
🚀حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:
ارزش معاملات مشکوک: 6,900 میلیون تومان 1401 3 30

خزامیا حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 8,752 میلیون تومان 1401 3 30
خزامیا حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 8,752 میلیون تومان 1401 3 30

خزامیا
🚀حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:
ارزش معاملات مشکوک: 8,752 میلیون تومان 1401 3 30

اسیاتک حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 30,466 میلیون تومان 1401 3 30
اسیاتک حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 30,466 میلیون تومان 1401 3 30

اسیاتک
🚀حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:
ارزش معاملات مشکوک: 30,466 میلیون تومان 1401 3 30

خساپا حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 15,442 میلیون تومان 1401 3 30
خساپا حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 15,442 میلیون تومان 1401 3 30

خساپا
🚀حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:
ارزش معاملات مشکوک: 15,442 میلیون تومان 1401 3 30

های وب حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 16,881 میلیون تومان 1401 3 30
های وب حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 16,881 میلیون تومان 1401 3 30

های وب
🚀حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:
ارزش معاملات مشکوک: 16,881 میلیون تومان 1401 3 30

کی بی سی جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 2,178 میلیون تومان 1401 3 30
کی بی سی جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 2,178 میلیون تومان 1401 3 30

کی بی سی
💥 جمع شدن صف فروش:
ارزش معاملات مشکوک: 2,178 میلیون تومان 1401 3 30

های وب حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 15,375 میلیون تومان 1401 3 30
های وب حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:ارزش معاملات مشکوک: 15,375 میلیون تومان 1401 3 30

های وب
🚀حجم مشکوک افزایش قدرت خریدار حقیقی:
ارزش معاملات مشکوک: 15,375 میلیون تومان 1401 3 30

کی بی سی جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 2,552 میلیون تومان 1401 3 30
کی بی سی جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 2,552 میلیون تومان 1401 3 30

کی بی سی
💥 جمع شدن صف فروش:
ارزش معاملات مشکوک: 2,552 میلیون تومان 1401 3 30

های وب احتمال کد به کد:فروش حقوقی: 8,783 میلیون تومان 1401 3 30
های وب احتمال کد به کد:فروش حقوقی: 8,783 میلیون تومان 1401 3 30

های وب
🤝 احتمال کد به کد:
فروش حقوقی: 8,783 میلیون تومان 1401 3 30

های وب احتمال کد به کد:فروش حقوقی: 18,633 میلیون تومان 1401 3 30
های وب احتمال کد به کد:فروش حقوقی: 18,633 میلیون تومان 1401 3 30

های وب
🤝 احتمال کد به کد:
فروش حقوقی: 18,633 میلیون تومان 1401 3 30

های وب احتمال کد به کد:فروش حقوقی: 9,636 میلیون تومان 1401 3 30
های وب احتمال کد به کد:فروش حقوقی: 9,636 میلیون تومان 1401 3 30

های وب
🤝 احتمال کد به کد:
فروش حقوقی: 9,636 میلیون تومان 1401 3 30

های وب احتمال کد به کد:فروش حقوقی: 10,566 میلیون تومان 1401 3 30
های وب احتمال کد به کد:فروش حقوقی: 10,566 میلیون تومان 1401 3 30

های وب
🤝 احتمال کد به کد:
فروش حقوقی: 10,566 میلیون تومان 1401 3 30

ولقمان جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 2,078 میلیون تومان 1401 3 30
ولقمان جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 2,078 میلیون تومان 1401 3 30

ولقمان
💥 جمع شدن صف فروش:
ارزش معاملات مشکوک: 2,078 میلیون تومان 1401 3 30

های وب احتمال کد به کد:فروش حقوقی: 7,076 میلیون تومان 1401 3 30
های وب احتمال کد به کد:فروش حقوقی: 7,076 میلیون تومان 1401 3 30

های وب
🤝 احتمال کد به کد:
فروش حقوقی: 7,076 میلیون تومان 1401 3 30

تفارس کاهش صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 121,929 میلیون تومان 1401 3 30
تفارس کاهش صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 121,929 میلیون تومان 1401 3 30

تفارس
👀 کاهش صف فروش:
ارزش معاملات مشکوک: 121,929 میلیون تومان 1401 3 30

تفارس جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 172,225 میلیون تومان 1401 3 30
تفارس جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 172,225 میلیون تومان 1401 3 30

تفارس
💥 جمع شدن صف فروش:
ارزش معاملات مشکوک: 172,225 میلیون تومان 1401 3 30

تفارس جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 235,224 میلیون تومان 1401 3 30
تفارس جمع شدن صف فروش: ارزش معاملات مشکوک: 235,224 میلیون تومان 1401 3 30

تفارس
💥 جمع شدن صف فروش:
ارزش معاملات مشکوک: 235,224 میلیون تومان 1401 3 30

شکر؛ بالا و بالاتر! قیمت جهانی شکر روندی صعودی دارد. هند دومین صادرکننده شک

شنبه بیست و هشت خرداد ، مواد اولیه، قیمت جهانی، قیمت بنزین

شکر؛ بالا و بالاتر! قیمت جهانی شکر روندی صعودی دارد. هند دومین صادرکننده شکر دنیا گفته که در حال بازنگری در صادرات شکر خود بوده و سقف تناژ صادرات خود را در محدوده 7 میلیون تن در سال کشاورزی 2022 2023 محدود خواهد کرد که حدود 30% کمتر از سال قبل است! صادرکنندگان شکر طی ماه ژوئن الی اکتبر نیازمند مجوز دولت در صادرات خواهند بود. نکته مهم در مورد بازار شکر، وجود رقیب آن اتانول است که همزمان با رشد قیمت بنزین بازار خوبی پیدا کرده و بخشی از مواد اولیه شکر در حال تبدیل به آن است.

مجوز افزایش سرمایه 1000 درصدی فنورد از محل سود انباشته صادر شد‌.

820,000 تن صادرات فولاد کشور مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولا

شنبه بیست و هشت خرداد ، فولاد

820,000 تن صادرات فولاد کشور مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در فروردین ماه سال جاری، 820 هزار تن بوده که نسبت به ماه مشابه سا
820,000 تن صادرات فولاد کشور مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در فروردین ماه سال جاری، 820 هزار تن بوده که نسبت به ماه مشابه سا

820,000 تن صادرات فولاد کشور مجموع صادرات فولاد ایران (فولاد میانی و محصولات فولادی) در فروردین ماه سال جاری، 820 هزار تن بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشد 29.7 درصدی را نشان می‌دهد. در فروردین ماه سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، 636 هزار تن بوده که رشد 74 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد. کل صادرات محصولات فولادی کشور در یک‌ماهه نخست سال 1401، 184 هزار تن بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل، کاهش 31 درصدی را نشان می‌دهد. در واقع در نخستین ماه سال جاری، صادرات محصولات فولادی مسیر مخالف صادرات فولاد میانی را طی کرده و صادرات این محصولات کاهش یافته است.انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

ورود پول هوشمند امروز خزامیا بزاگرس فلات قتربت سایرا [ 28 خرداد 1401 ] بورس

خروج پول هوشمند امروز هامرز یارا شستا خاور شپنا [ 28 خرداد 1401 ] بورس

نقشه پایانی بازار امروز 1401 3 28 بورس
نقشه پایانی بازار امروز 1401 3 28 بورس

نقشه پایانی بازار امروز 1401 3 28 بورس

فوری جهنم واقعی در بازار ارزهای دیجیتال سقوط بیت کوین به کانال 18 هزار دلاری
فوری جهنم واقعی در بازار ارزهای دیجیتال سقوط بیت کوین به کانال 18 هزار دلاری

فوری جهنم واقعی در بازار ارزهای دیجیتال سقوط بیت کوین به کانال 18 هزار دلاری

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید