میشل نوستراداموس کف کف قیمت بعنوان تکسهم ارزنده از گروه خودرو پرزنت کرد،

میشل نوستراداموس کف کف قیمت بعنوان تکسهم ارزنده از گروه خودرو پرزنت کرد،

خاور صد تومانی میشلگفتن ورشکسته س بدون احتساب سودِ نوسانی74درصد کوتاه مدتی

سه شنبه سی و یک خرداد ، خاور

خاور صد تومانی میشلگفتن ورشکسته س بدون احتساب سودِ نوسانی74درصد کوتاه مدتی
خاور صد تومانی میشلگفتن ورشکسته س بدون احتساب سودِ نوسانی74درصد کوتاه مدتی

خاور صد تومانی میشل
گفتن ورشکسته س
بدون احتساب سودِ نوسانی
74درصد کوتاه مدتی✌

خرید شخصی در نماد ثرود

790تومان

31خرداد

خرید شخصی در نماد بنیادیِ اعتلا

370تومان

31خرداد

چرا با وجود تورم در بازارهای موازی
بازار سرمایه روز های خوبی سپری نمی کند؟!
پاسخ:
رجوع شود به پیشگویی میشل نوستراداموس
پارت اول 23اردیبشهت ماه
کانال اختصاصی👆🤔

چرا با وجود تورم در بازارهای موازی
بازار سرمایه روز های خوبی سپری نمی کند؟!
پاسخ:
رجوع شود به پیشگویی میشل نوستراداموس
پارت دوم 9 خرداد ماه
کانال اختصاصی👆🤔
پیشگویی های همیشه درستل میشل نوستراداموس

این روزها که همه با خزامیا پشت بازو می گیرند و سینه چاک می کننددر صف فروش خ

سه شنبه سی و یک خرداد ، خودرو، خزامیا، تکسهم، صف فروش، بورس

این روزها که همه با خزامیا
پشت بازو می گیرند و سینه چاک می کنند
در صف فروش خزامیای 580تومانی،کجا بودند؟!

میشل نوستراداموس کف کف قیمت بعنوان تکسهم ارزنده از گروه خودرو پرزنت کرد،
حال اهالی بازار،پس از رشد 100درصدی،بازیگرِ خزامیا شده اند!
میشل نوستراداموس بزرگ بورس ایران

👆👆
جهت اطلاع
بازیگر سهم قول سود کوتاه مدتی در این نماد را داده است.
بنیاد سهم عالی

در صورتیکه 3800ریال تثبیت شود
همین امروز صف خرید است

صف خرید شد🔥
شاخص کل هم منفی
سود کردن در بازار منفی،تنها تخصص میشل نوستراداموس است ولاغیر

👆👆

آلارم میشل به فروشندگانِ خپارس 105تومانی👆👌

فوریاردر حمایتی سنگین میشل بر 1070ریالِ خپارس
فوریاردر حمایتی سنگین میشل بر 1070ریالِ خپارس

فوری
اردر حمایتی سنگین میشل بر 1070ریالِ خپارس

👆👆
خاور در بازار منفی
صف خرید ماندگار 🔥✌

👆👆
خرید اول وقت میشل

در آستانه صف خرید🔥

ثرود

اینم صفِ خریدِ ثرود تامامشاخص کل هم منفی
اینم صفِ خریدِ ثرود تامامشاخص کل هم منفی

اینم صفِ خریدِ ثرود❤

تامام

شاخص کل هم منفی

امروز و در بازارِ متاسفانه بی رمق و منفیتنها دو سهم پرزنت شدثرود و اعتلاهر

سه شنبه سی و یک خرداد ، بازار سرمایه، ثرود، صف خرید، اعتلا

امروز و در بازارِ متاسفانه بی رمق و منفی

تنها دو سهم پرزنت شد

ثرود و اعتلا

هر دو صف خرید شدند،خروج از نمادهای کانال عمومی با خودِ کاربر محترم

میشل نوستراداموس کوه تجربه ی در بازار سرمایه و بازارهای موازی ایران

روزهای آتی،پیشنهادات جذاب تر

با عرض سلام وادب واچ لیست یکشنبه بهیر وبصادر زدشت فاما اپال بررسی شود ومسول

سه شنبه سی و یک خرداد

با عرض سلام وادب واچ لیست یکشنبه

بهیر

وبصادر

زدشت

فاما

اپال

بررسی شود ومسولیت خرید ویا فروش بر عهده خودتان.

تپکو بررسی شود

با عرض سلام وادب واچ لیست دوشنبه

کساپا

کاذر

وآفر

سمازن

بررسی شود ومسولیت خرید ویا فروش بر عهده خودتان.

وآرین 134باحد ضرر120بررسی

با عرض سلام وادب واچ لیست سه شبنبه

تپکو

خودرو

تفارس

نتوس

بررسی شود ومسولیت خرید ویا فروش بر عهده خودتان.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید