125نفر هر کد میانگین 111 میلیون تومان مجموعا 13,900میلیون تومان

125نفر هر کد میانگین 111 میلیون تومان مجموعا 13,900میلیون تومان

▫️▫️▫️ به نام خدا ▫️▫️▫️

▪️ امروز: 1401 3 31

▪️صبح همگی بخیر🌹

🔴🔴دی اولین فروش حقیقی
در قیمت 904 ( 4.99% ) در صف خرید ساعت: 09:00
352نفر هر کد میانگین 60 میلیون تومان مجموعا 21,296میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.0 م.سی روز: 0.7 سرانه حقیقی: 0 م.سی روز: 10
1401 3 31 TseTmc Chart

🔵🔵وآذر اولین خرید حقیقی
در قیمت 81,000 ( 4.62% ) ساعت: 09:01
85نفر هر کد میانگین 209 میلیون تومان مجموعا 17,740میلیون تومان
قدرت خریدار: 3.8 م.سی روز: 0.7 سرانه حقیقی: 208 م.سی روز: 24
1401 3 31 TseTmc Chart

بپاس اولین فروش حقیقیدر قیمت 50,950 ( 0.0% ) ساعت: 09:232نفر هر کد میانگین

سه شنبه سی و یک خرداد ، قدرت خرید، بپاس

🔴🔴بپاس اولین فروش حقیقی
در قیمت 50,950 ( 0.0% ) ساعت: 09:23
2نفر هر کد میانگین 815 میلیون تومان مجموعا 1,629میلیون تومان
خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.1 م.سی روز: 0.3 سرانه حقیقی: 4 م.سی روز: 22
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴بپاس سومین فروش حقیقی
در قیمت 50,950 ( 0.0% ) ساعت: 09:24
1 نفر مجموعا 1,019میلیون تومان
خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.0 م.سی روز: 0.3 سرانه حقیقی: 4 م.سی روز: 22
1401 3 31 TseTmc Chart

🔵🔵صبا اولین خرید حقیقی
در قیمت 5,019 ( 1.13% ) ساعت: 09:38
2نفر هر کد میانگین 756 میلیون تومان مجموعا 1,511میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.1 م.سی روز: 1.5 سرانه حقیقی: 10 م.سی روز: 11
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴اسیاتک پنجمین فروش حقیقی
در قیمت 17,680 ( 4.99% ) در صف خرید ساعت: 09:39
1 نفر مجموعا 1,414میلیون تومان
قدرت خریدار: 2.8 م.سی روز: 218.0 سرانه حقیقی: 41 م.سی روز: 56
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴شپنا دومین فروش حقیقی
در قیمت 6,890 ( 1.15% ) ساعت: 09:55
2نفر هر کد میانگین 817 میلیون تومان مجموعا 1,633میلیون تومان
قدرت خریدار: 0.9 م.سی روز: 1.0 سرانه حقیقی: 18 م.سی روز: 22
1401 3 31 TseTmc Chart

نمای بازار این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود D1401 03 31 10:00
نمای بازار این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود D1401 03 31 10:00

نمای بازار
💢این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود 📆D1401 03 31→ ⏰10:00

🔴🔴تفارس اولین فروش حقیقی
در قیمت 5,206 ( 2.99% ) در صف خرید ساعت: 10:04
1 نفر مجموعا 1,159میلیون تومان
قدرت خریدار: 37.5 م.سی روز: 13.2 سرانه حقیقی: 209 م.سی روز: 66
1401 3 31 TseTmc Chart

تاصیکو اولین فروش حقیقیدر قیمت 11,100 ( 0.0% ) ساعت: 10:1332نفر هر کد میانگ

سه شنبه سی و یک خرداد ، قدرت خرید، تاصیکو

🔴🔴تاصیکو اولین فروش حقیقی
در قیمت 11,100 ( 0.0% ) ساعت: 10:13
32نفر هر کد میانگین 498 میلیون تومان مجموعا 15,952میلیون تومان
خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.0 م.سی روز: 1.3 سرانه حقیقی: 4 م.سی روز: 29
1401 3 31 TseTmc Chart

حکشتی دوازدهمین خرید حقیقیدر قیمت 20,500 ( 4.97% ) در صف خرید ساعت: 10:161

سه شنبه سی و یک خرداد ، قدرت خرید، حکشتی، صف خرید

🔵🔵حکشتی دوازدهمین خرید حقیقی
در قیمت 20,500 ( 4.97% ) در صف خرید ساعت: 10:16
1 نفر مجموعا 1,230میلیون تومان
فروشنده این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 1.9 م.سی روز: 1.6 سرانه حقیقی: 61 م.سی روز: 42
1401 3 31 TseTmc Chart

🔵🔵ستران چهارمین خرید حقیقی
در قیمت 34,450 ( 3.42% ) ساعت: 10:28
1 نفر مجموعا 1,737میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.0 م.سی روز: 3.1 سرانه حقیقی: 37 م.سی روز: 37
1401 3 31 TseTmc Chart

وخاور اولین خرید حقیقیدر قیمت 5,470 ( 0.0% ) ساعت: 10:382نفر هر کد میانگین

سه شنبه سی و یک خرداد ، قدرت خرید، خاور

🔵🔵وخاور اولین خرید حقیقی
در قیمت 5,470 ( 0.0% ) ساعت: 10:38
2نفر هر کد میانگین 1,325 میلیون تومان مجموعا 2,651میلیون تومان
فروشنده این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.1 م.سی روز: 0.7 سرانه حقیقی: 3 م.سی روز: 27
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴حکشتی چهارمین فروش حقیقی
در قیمت 20,500 ( 4.97% ) در صف خرید ساعت: 10:45
2نفر هر کد میانگین 938 میلیون تومان مجموعا 1,877میلیون تومان
قدرت خریدار: 2.0 م.سی روز: 1.6 سرانه حقیقی: 64 م.سی روز: 42
1401 3 31 TseTmc Chart

🔵🔵شاوان اولین خرید حقیقی
در قیمت 24,900 ( 0.4% ) ساعت: 10:53
125نفر هر کد میانگین 111 میلیون تومان مجموعا 13,900میلیون تومان
قدرت خریدار: 0.5 م.سی روز: 0.8 سرانه حقیقی: 19 م.سی روز: 24
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴شاوان اولین فروش حقیقی
در قیمت 24,900 ( 0.4% ) ساعت: 10:53
76نفر هر کد میانگین 192 میلیون تومان مجموعا 14,615میلیون تومان
قدرت خریدار: 0.5 م.سی روز: 0.8 سرانه حقیقی: 19 م.سی روز: 24
1401 3 31 TseTmc Chart

خزامیا اولین فروش حقیقیدر قیمت 12,000 ( 3.81% ) ساعت: 11:108نفر هر کد میانگ

سه شنبه سی و یک خرداد ، قدرت خرید، خزامیا

🔴🔴خزامیا اولین فروش حقیقی
در قیمت 12,000 ( 3.81% ) ساعت: 11:10
8نفر هر کد میانگین 516 میلیون تومان مجموعا 4,125میلیون تومان
خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.7 م.سی روز: 2.7 سرانه حقیقی: 25 م.سی روز: 47
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴بپاس ششمین فروش حقیقی
در قیمت 50,800 ( 0.29% ) ساعت: 11:15
1 نفر مجموعا 1,016میلیون تومان
خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.1 م.سی روز: 0.3 سرانه حقیقی: 9 م.سی روز: 22
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴پارسیان اولین فروش حقیقی
در قیمت 3,595 ( 1.04% ) ساعت: 11:16
1 نفر مجموعا 1,158میلیون تومان
خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.5 م.سی روز: 1.1 سرانه حقیقی: 10 م.سی روز: 15
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴خبنیان دومین فروش حقیقی
در قیمت 4,785 ( 2.99% ) در صف خرید ساعت: 11:16
1 نفر مجموعا 1,914میلیون تومان
قدرت خریدار: 0.7 م.سی روز: 1.0 سرانه حقیقی: 20 م.سی روز: 31
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴بپاس هفتمین فروش حقیقی
در قیمت 50,800 ( 0.29% ) ساعت: 11:17
1 نفر مجموعا 1,016میلیون تومان
خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.1 م.سی روز: 0.3 سرانه حقیقی: 10 م.سی روز: 22
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴بپاس هشتیمن فروش حقیقی
در قیمت 50,800 ( 0.29% ) ساعت: 11:17
1 نفر مجموعا 1,016میلیون تومان
خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.1 م.سی روز: 0.3 سرانه حقیقی: 10 م.سی روز: 22
1401 3 31 TseTmc Chart

🔵🔵سامان هشتیمن خرید حقیقی
در قیمت 3,200 ( 0.37% ) ساعت: 11:32
1 نفر مجموعا 1,099میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.4 م.سی روز: 1.3 سرانه حقیقی: 95 م.سی روز: 33
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴سامان نهمین فروش حقیقی
در قیمت 3,200 ( 0.37% ) ساعت: 11:32
1 نفر مجموعا 1,099میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.4 م.سی روز: 1.3 سرانه حقیقی: 95 م.سی روز: 33
1401 3 31 TseTmc Chart

وخاور دومین خرید حقیقیدر قیمت 5,500 ( 0.55% ) ساعت: 11:347نفر هر کد میانگین

سه شنبه سی و یک خرداد ، قدرت خرید، خاور

🔵🔵وخاور دومین خرید حقیقی
در قیمت 5,500 ( 0.55% ) ساعت: 11:34
7نفر هر کد میانگین 1,196 میلیون تومان مجموعا 8,376میلیون تومان
فروشنده این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 3.5 م.سی روز: 0.7 سرانه حقیقی: 108 م.سی روز: 27
1401 3 31 TseTmc Chart

نمای بازار این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود D1401 03 31 11:40
نمای بازار این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود D1401 03 31 11:40

نمای بازار
💢این گزارش هر 2 دقیقه یکبار بروز می شود 📆D1401 03 31→ ⏰11:40

🔴🔴شزنگ اولین فروش حقیقی
در قیمت 74,150 ( 2.99% ) ساعت: 11:55
1 نفر مجموعا 1,483میلیون تومان
قدرت خریدار: 1.6 م.سی روز: 1.4 سرانه حقیقی: 21 م.سی روز: 13
1401 3 31 TseTmc Chart

وسپهر اولین فروش حقیقیدر قیمت 6,850 ( 1.3% ) ساعت: 11:562نفر هر کد میانگین

سه شنبه سی و یک خرداد ، قدرت خرید، وسپهر

🔴🔴وسپهر اولین فروش حقیقی
در قیمت 6,850 ( 1.3% ) ساعت: 11:56
2نفر هر کد میانگین 1,644 میلیون تومان مجموعا 3,289میلیون تومان
2,570 میلیون تومان توسط حقوقی خرید شد.
قدرت خریدار: 1.1 م.سی روز: 4.2 سرانه حقیقی: 7 م.سی روز: 16
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴تفارس چهارمین فروش حقیقی
در قیمت 5,206 ( 2.99% ) در صف خرید ساعت: 11:57
5نفر هر کد میانگین 965 میلیون تومان مجموعا 4,826میلیون تومان
قدرت خریدار: 21.3 م.سی روز: 13.2 سرانه حقیقی: 167 م.سی روز: 66
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴تاصیکو چهارمین فروش حقیقی
در قیمت 10,810 ( 2.61% ) ساعت: 12:01
1 نفر مجموعا 1,223میلیون تومان
1,100 میلیون تومان توسط حقوقی خرید شد.
قدرت خریدار: 0.1 م.سی روز: 1.3 سرانه حقیقی: 10 م.سی روز: 29
1401 3 31 TseTmc Chart

شگویا چهارمین فروش حقیقیدر قیمت 10,920 ( 4.96% ) در صف فروش ساعت: 12:112نفر

سه شنبه سی و یک خرداد ، قدرت خرید، شگویا، صف فروش

🔴🔴شگویا چهارمین فروش حقیقی
در قیمت 10,920 ( 4.96% ) در صف فروش ساعت: 12:11
2نفر هر کد میانگین 1,110 میلیون تومان مجموعا 2,221میلیون تومان
1,860 میلیون تومان توسط حقوقی خرید شد.
قدرت خریدار: 0.2 م.سی روز: 1.4 سرانه حقیقی: 8 م.سی روز: 15
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴بپاس یازدهمین فروش حقیقی
در قیمت 50,850 ( 0.2% ) ساعت: 12:14
1 نفر مجموعا 1,017میلیون تومان
خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.1 م.سی روز: 0.3 سرانه حقیقی: 12 م.سی روز: 22
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴فروسیل دومین فروش حقیقی
در قیمت 27,550 ( 5.0% ) ساعت: 12:14
1 نفر مجموعا 1,102میلیون تومان
1,046 میلیون تومان توسط حقوقی خرید شد.
قدرت خریدار: 0.5 م.سی روز: 1.2 سرانه حقیقی: 21 م.سی روز: 14
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴زپارس دومین فروش حقیقی
در قیمت 39,350 ( 5.0% ) در صف فروش ساعت: 12:17
1 نفر مجموعا 1,180میلیون تومان
خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.3 م.سی روز: 1.0 سرانه حقیقی: 14 م.سی روز: 31
1401 3 31 TseTmc Chart

🔵🔵تفارس یازدهمین خرید حقیقی
در قیمت 5,206 ( 2.99% ) در صف خرید ساعت: 12:25
418نفر هر کد میانگین 55 میلیون تومان مجموعا 22,948میلیون تومان
قدرت خریدار: 6.3 م.سی روز: 13.2 سرانه حقیقی: 81 م.سی روز: 66
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴تفارس پنجمین فروش حقیقی
در قیمت 5,206 ( 2.99% ) در صف خرید ساعت: 12:25
447نفر هر کد میانگین 64 میلیون تومان مجموعا 28,429میلیون تومان
قدرت خریدار: 6.3 م.سی روز: 13.2 سرانه حقیقی: 81 م.سی روز: 66
1401 3 31 TseTmc Chart

🔵🔵تفارس دوازدهمین خرید حقیقی
در قیمت 5,101 ( 0.91% ) ساعت: 12:26
42نفر هر کد میانگین 190 میلیون تومان مجموعا 8,001میلیون تومان
قدرت خریدار: 6.2 م.سی روز: 13.2 سرانه حقیقی: 86 م.سی روز: 66
1401 3 31 TseTmc Chart

🔴🔴بپاس سیزدهمین فروش حقیقی
در قیمت 50,800 ( 0.29% ) ساعت: 12:28
1 نفر مجموعا 1,016میلیون تومان
خریدار این معامله تماما حقوقی بوده است
قدرت خریدار: 0.1 م.سی روز: 0.3 سرانه حقیقی: 12 م.سی روز: 22
1401 3 31 TseTmc Chart

🔵🔵تفارس پانزدهمین خرید حقیقی
در قیمت 5,151 ( 1.9% ) ساعت: 12:29
75نفر هر کد میانگین 127 میلیون تومان مجموعا 9,518میلیون تومان
قدرت خریدار: 5.0 م.سی روز: 13.2 سرانه حقیقی: 78 م.سی روز: 66
1401 3 31 TseTmc Chart

فروش های درشت 31 خرداد 1401کانال شناسایی بازیگران بورس
فروش های درشت 31 خرداد 1401کانال شناسایی بازیگران بورس

✍️فروش های درشت
📅 31 خرداد 1401
کانال شناسایی بازیگران بورس

خریدهای درشت 31 خرداد 1401کانال شناسایی بازیگران بورس
خریدهای درشت 31 خرداد 1401کانال شناسایی بازیگران بورس

✍️خریدهای درشت
📅 31 خرداد 1401
کانال شناسایی بازیگران بورس

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید