میزان کل لیکوئیدی؛ 272 میلیون دلار حجم لیکوئیدی در پوزیشن های Long؛ 196 میل

میزان کل لیکوئیدی؛ 272 میلیون دلار حجم لیکوئیدی در پوزیشن های Long؛ 196 میل

ثفارسبروزرسانیهفته پیش در کف قیمتی 3نماد از گروه انبوه سازی رو پیشنهاد دادی

ثفارس
بروزرسانی

هفته پیش در کف قیمتی 3نماد از گروه انبوه سازی رو پیشنهاد دادیم که ثفارس گل سر سبرشون بود و درصورت عبور از محدوده زرد رنگ که در چارت مشخص شده و حوالی قیمت 760تومان است میتوان به تارگتهای بالا نظر داشت

نمادهایی که امروز ورود پول‌هوشمند داشته‌اند: فعالیتهای هنری: خدمات فنی و مه

سه شنبه سی و یک خرداد ، شیمیایی، ورود پول، ماشین آلات، فلزات اساسی، خودرو، حکشتی، آسیاتک، زراعت، خبنیان، تفارس، دارویی، فلامی، وگستر، واحصا، آریا، خاور، رکیش، قمرو، فتوسا، پلاسک، غشاذر، سغدیر، ولصنم، فرآور، چکاوه، ساذری، تفیرو

🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢🟢

💢 نمادهایی که امروز ورود پول‌هوشمند داشته‌اند:

💢 فعالیتهای هنری:
💢 خدمات فنی و مهندسی:
💢 رایانه: رکیش، رتاپ، آپ
💢 فعالیت مهندسی:
💢اطلاعات و ارتباطات: آسیاتک
💢انبوه سازی: ثعمرا، ثاصفا
💢 فعالیتهای کمکی: امین، تفارس
💢بیمه: وسرمد، وحکمت
💢حمل و نقل: حکشتی
💢حمل و نقل آبی:
💢 مخابرات:
💢 سایر واسطه گری های مالی: ولصنم
💢 بانک ها: وخاور
💢 سرمایه گذاریها: معیار، واحصا، وگستر، بهیر، آریان
💢 هتل: گشات
💢سیمان: سغدیر
💢سایر محصولات کانی غیرفلزی: ساذری
💢 کاشی:
💢تجارت عمده:
💢خرده فروشی: افق
💢پیمانکاری صنعتی:
💢 محصولات شیمیایی: شتوکا
💢محصولات دارویی: دشیمی، پخش
💢محصولات غذایی: غشاذر
💢 عرضه برق و گاز:
💢 شرکتهای چند رشته ای:
💢قندوشکر: قمرو، قنقش
💢 خودرو: خبنیان2
💢ساخت دستگاه های ارتباطی:
💢 ماشین آلات برقی: بموتو، نیرو
💢ماشین آلات: تفیرو
💢ساخت محصولات فلزی: فلامی
💢فلزات اساسی: فتوسا، فگستر، کاوه
💢 تولید محصولات کامپیوتری:
💢 فرآورده‌های نفتی:
💢 لاستیک: پلاسک
💢 منسوجات: نبروج
💢انتشار:
💢 محصولات چوبی:
💢 محصولات کاغذی: چکاوه
💢دباغی:
💢 استخراج کانه های فلزی:
💢 استخراج سایر معادن:
💢 استخراج نفت و گاز:
💢 استخراج زغال سنگ:
💢زراعت:


1401 03 31

نمادهایی که امروز خروج پول‌هوشمند داشته‌اند: فعالیتهای هنری: خدمات فنی و مه

سه شنبه سی و یک خرداد ، شیمیایی، ماشین آلات، فلزات اساسی، خروج پول، خودرو، خزامیا، زراعت، وآذر، دارویی، پاکشو، تاصیکو، ختور، سدبیر، چکاپا، شپدیس، شگویا، ریشمک، وگردش، قهکمت، پدرخش، لکما، خشرق، لازما، پارتا، قشکر، فرآور، دماوند، تپمپی، بزاگرس

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

💢 نمادهایی که امروز خروج پول‌هوشمند داشته‌اند:

💢 فعالیتهای هنری:
💢 خدمات فنی و مهندسی:
💢اطلاعات و ارتباطات:
💢رایانه: مداران
💢 فعالیتهای مهندسی:
💢انبوه سازی: وآذر
💢 فعالیتهای کمکی:
💢بیمه: وسین، ودی
💢مخابرات: همراه
💢 حمل و نقل آبی:
💢حمل و نقل: حسیر
💢 سایرواسطه گری های مالی:
💢بانکها: وگردش
💢سرمایه گذاری ها: صبا، سدبیر
💢هتل: گنگین
💢سایر محصولات کانی غیرفلزی:
💢سیمان:
💢کاشی:
💢 تجارت عمده:
💢 پیمانکاری صنعتی:
💢 محصولات شیمیایی: پاکشو، شپدیس، شگویا
💢 محصولات دارویی: دارو، ریشمک، دلر، هجرت
💢 محصولات غذایی:
💢 عرضه برق و گاز: بزاگرس، دماوند
💢 شرکتهای چند رشته ای:
💢قند و شکر: قشکر، قهکمت
💢خودرو: خشرق، خمحور، ختور، خزامیا
💢 دستگاههای ارتباطاتی: لکما
💢ماشین آلات برقی:
💢ماشین آلات: تپمپی، لازما
💢ساخت محصولات فلزی:
💢فلزات اساسی: فجر
💢 تولید محصولات کامپیوتری:
💢لاستیک : پارتا، پدرخش
💢 انتشارات:
💢 محصولات چوبی:
💢 محصولات کاغذی: چکاپا
💢منسوجات:
💢استخراج سایر معادن:
💢 فرآورده های نفتی: شاوان، شپاس
💢دباغی:
💢 استخراج کانه های فلزی: تاصیکو
💢 استخراج زغال سنگ:
💢 استخراج نفت و گاز:
💢 زراعت:


1401 03 31

نمادهایی که امروز ورود پول داشتند و به همراه ورود پول کد به کد انجام شده اس

سه شنبه سی و یک خرداد ، شیمیایی، ورود پول، خاور، رکیش، کد به کد، شصفها

⚜🔴🔴🔴🟢🟢🟢⚪️🟢🟢🟢🔴🔴🔴⚜

نمادهایی که امروز ورود پول داشتند و به همراه ورود پول کد به کد انجام شده است.
⚜🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢⚪️🔴🟢

✅رایانه: رکیش
✅ بیمه: نوین
✅ بانکها: وخاور
✅ محصولات شیمیایی: شصفها
✅ لاستیک: پشاهن

💢ورود پول به همراه کد به کد در یک روز معاملاتی نمی‌تواند ملاک عمل باشد و فقط جنبه آماری دارد.


1401 03 31

شاخص کل 1,539,630 7,617 شاخص هم وزن 423,456 3,127 ارزش معاملات بورس3,454 می

سه شنبه سی و یک خرداد ، برترین گروه، ارزش معاملات، شیمیایی، پول حقیقی، فلزات اساسی، خروج پول، ارزش بازار، خودرو، خگستر، شاخص کل، فملی، خزامیا، خپارس، شاخص هم وزن، کچاد، تاپیکو، وساپا، خبنیان، ومهان، کحافظ، پارسان، خروج پول حقیقی، وگردش، ونیرو، وصندوق، ارزش معاملات بورس، ارزش معاملات فرابورس، معاملات بلوکی، فرابورس، بورس

شاخص کل 1,539,630 7,617 شاخص هم وزن 423,456 3,127 ارزش معاملات بورس3,454 میلیارد تومان ارزش معاملات فرابورس 4,219 میلیارد تومان معاملات بلوکیحخزر 8.13
شاخص کل 1,539,630 7,617 شاخص هم وزن 423,456 3,127 ارزش معاملات بورس3,454 میلیارد تومان ارزش معاملات فرابورس 4,219 میلیارد تومان معاملات بلوکیحخزر 8.13

شاخص کل 1,539,630🔺7,617📉
شاخص هم وزن 423,456🔺3,127📉

ارزش معاملات بورس3,454 میلیارد تومان🔻
ارزش معاملات فرابورس 4,219 میلیارد تومان🔻
🟢معاملات بلوکی
حخزر 8.133 میلیون برگه سهم
وگردش 15.19 میلیون برگه سهم
ومهان 20.08 میلیون برگه سهم
وساپا 29.30 میلیون برگه سهم
کحافظ 10 میلیون برگه سهم
پارسان 55 میلیون برگه سهم
تاپیکو 1.698 میلیون برگه سهم
دقاضی 1 میلیون برگه سهم
ونیرو 21 میلیون برگه سهم
وصندوق 7.1 میلیون برگه سهم
خگستر 43.566 میلیون برگه سهم
خزامیا 4 میلیون برگه سهم
خبنیان 28.057 میلیون برگه سهم
خودرو 239.945 میلیون برگه سهم
خپارس 19.143 میلیون برگه سهم
فملی 4.933 میلیون برگه سهم
کچاد 4.824 میلیون برگه سهم
کگل 1.5 میلیون برگه سهم

🔴خروج پول حقیقی 449میلیارد تومان

🟢برترین گروه‌های صنعت
خودرو 343 میلیارد
شیمیایی 203 میلیارد
فلزات اساسی 194میلیارد

🟢 ارزش بازاربورس 6,099 میلیون میلیارد🔻
بازارارزوطلا
🟢 قیمت ‌دلار 31,850🇮🇷🔻
🟢 قیمت‌ یوآن 4,785 🇮🇷 🔻
🟢 اونس طلای جهانی 1,833🇺🇸🔺
🟢 سکه طرح جدید 15,421,000🇮🇷🔻
🟢 گرم طلای 18 عیار 1,434,600 🇮🇷🔻


1401 03 31

نمادهایی که امروز بیشترین ورود پول حقیقی را داشته اند. 1401 03 31
نمادهایی که امروز بیشترین ورود پول حقیقی را داشته اند. 1401 03 31

🟢نمادهایی که امروز بیشترین ورود پول حقیقی را داشته اند.


1401 03 31

نمادهایی که امروز بیشترین خروج پول حقیقی را داشته اند. 1401 03 31
نمادهایی که امروز بیشترین خروج پول حقیقی را داشته اند. 1401 03 31

🔴نمادهایی که امروز بیشترین خروج پول حقیقی را داشته اند.


1401 03 31

ورود و خروج پول حقیقی به صنایع 1401 03 31
ورود و خروج پول حقیقی به صنایع 1401 03 31

🟢 ورود و خروج پول حقیقی به صنایع


1401 03 31

پرداخت سالانه پالایشگاه های بورسی !

سه شنبه سی و یک خرداد ، پالایش، بورس

پرداخت سالانه پالایشگاه های بورسی !
پرداخت سالانه پالایشگاه های بورسی !

پرداخت سالانه پالایشگاه های بورسی !

آقای نهنگ؛6 ماه پیش، تقریباً هیچکس پیش بینی بیت کوین 10 هزار دلاری منو باور

یکشنبه بیست و نه خرداد ، پیش بینی، بیت کوین

آقای نهنگ؛6 ماه پیش، تقریباً هیچکس پیش بینی بیت کوین 10 هزار دلاری منو باور نکرد. به من میگفتن دیونه و حتی کلاهبردارو الان بیت کوین به کمتر از 18 هزار
آقای نهنگ؛6 ماه پیش، تقریباً هیچکس پیش بینی بیت کوین 10 هزار دلاری منو باور نکرد. به من میگفتن دیونه و حتی کلاهبردارو الان بیت کوین به کمتر از 18 هزار

✍ آقای نهنگ؛

6 ماه پیش، تقریباً هیچکس پیش بینی بیت کوین 10 هزار دلاری منو باور نکرد. به من میگفتن دیونه و حتی کلاهبردار

و الان بیت کوین به کمتر از 18 هزار دلار هم رسید، به پایین ترین سطح 3 سال گذشته، و اکثر ارزها 90 % پایین اومدن

📨

پیتر برنت تحلیلگرمنطقه زرد تعیین می کنه که آیا بیت کوین دارایی با ارزش واقعی هستش یا فقط یک عروسک خرسی با ظاهری فریبنده.
پیتر برنت تحلیلگرمنطقه زرد تعیین می کنه که آیا بیت کوین دارایی با ارزش واقعی هستش یا فقط یک عروسک خرسی با ظاهری فریبنده.

✍ پیتر برنت تحلیلگر

منطقه زرد تعیین می کنه که آیا بیت کوین دارایی با ارزش واقعی هستش یا فقط یک عروسک خرسی با ظاهری فریبنده.

📨

آقای نهنگ؛تتر درحال سقوط آزاد. دلیل واقعی سقوط بازار ارزهای دیجیتال
آقای نهنگ؛تتر درحال سقوط آزاد. دلیل واقعی سقوط بازار ارزهای دیجیتال

✍ آقای نهنگ؛

تتر درحال سقوط آزاد. دلیل واقعی سقوط بازار ارزهای دیجیتال

📨

✅ دیگر کانال های رایگان ما :

📌 کانال تحلیل بیت کوین:
📌 کانال تحلیل آلت کوین:
📌 کانال بازیابی ارز دیجیتال:

بیت کوین در چند قدمی 18 هزار دلار! کف قیمتی کجاست؟

شنبه بیست و هشت خرداد ، بیت کوین

بیت کوین در چند قدمی 18 هزار دلار! کف قیمتی کجاست؟
بیت کوین در چند قدمی 18 هزار دلار! کف قیمتی کجاست؟

بیت کوین در چند قدمی 18 هزار دلار! کف قیمتی کجاست؟

ارزهای دیجیتال محبوب و پرطرفدار آمریکا در CoinGecko، در هفته‌ای که گذشت
ارزهای دیجیتال محبوب و پرطرفدار آمریکا در CoinGecko، در هفته‌ای که گذشت

ارزهای دیجیتال محبوب و پرطرفدار آمریکا در CoinGecko، در هفته‌ای که گذشت

مجموعه‌ای از میم کوین های محبوب بازار ارزهای دیجیتال سگ و گربه بازار
مجموعه‌ای از میم کوین های محبوب بازار ارزهای دیجیتال سگ و گربه بازار

مجموعه‌ای از میم کوین های محبوب بازار ارزهای دیجیتال سگ و گربه بازار

مدیرعامل صرافی بایننس، ژائو: بازار نزولی و زمستان بازار ارزهای دیجیتال تا سال 2026 ادامه خواهد داشت!
مدیرعامل صرافی بایننس، ژائو: بازار نزولی و زمستان بازار ارزهای دیجیتال تا سال 2026 ادامه خواهد داشت!

مدیرعامل صرافی بایننس، ژائو: بازار نزولی و زمستان بازار ارزهای دیجیتال تا سال 2026 ادامه خواهد داشت!

آدام بک، مدیرعامل شرکت بلاک‌استریم همچنان معتقد است قیمت بیت کوین تا پایان سال 2022 به 100 هزار دلار خواهد رسید!
آدام بک، مدیرعامل شرکت بلاک‌استریم همچنان معتقد است قیمت بیت کوین تا پایان سال 2022 به 100 هزار دلار خواهد رسید!

آدام بک، مدیرعامل شرکت بلاک‌استریم همچنان معتقد است قیمت بیت کوین تا پایان سال 2022 به 100 هزار دلار خواهد رسید!

واکنش مک‌ دونالد به ریزش اخیر بازار ارزهای دیجیتال؛ «سلام داداشی های بازار ارزهای دیجیتال» «ما نیرو استخدام میکنیم»
واکنش مک‌ دونالد به ریزش اخیر بازار ارزهای دیجیتال؛ «سلام داداشی های بازار ارزهای دیجیتال» «ما نیرو استخدام میکنیم»

واکنش مک‌ دونالد به ریزش اخیر بازار ارزهای دیجیتال؛ «سلام داداشی های بازار ارزهای دیجیتال» «ما نیرو استخدام میکنیم»

سرمایه گذاری مایکل سایلور و شرکت MicroStrategy در بیت کوین اکنون با ضرر 1,665,000,000 دلاری روبه‌ رو است!
سرمایه گذاری مایکل سایلور و شرکت MicroStrategy در بیت کوین اکنون با ضرر 1,665,000,000 دلاری روبه‌ رو است!

سرمایه گذاری مایکل سایلور و شرکت MicroStrategy در بیت کوین اکنون با ضرر 1,665,000,000 دلاری روبه‌ رو است!

در 24 ساعت گذشته 72.17% از پوزیشن های خرید (Long) لیکوئید شد. میزان کل لیکوئیدی؛ 272 میلیون دلار حجم لیکوئیدی در پوزیشن های Long؛ 196 میلیون دلار حجم
در 24 ساعت گذشته 72.17% از پوزیشن های خرید (Long) لیکوئید شد. میزان کل لیکوئیدی؛ 272 میلیون دلار حجم لیکوئیدی در پوزیشن های Long؛ 196 میلیون دلار حجم

در 24 ساعت گذشته 72.17% از پوزیشن های خرید (Long) لیکوئید شد. میزان کل لیکوئیدی؛ 272 میلیون دلار حجم لیکوئیدی در پوزیشن های Long؛ 196 میلیون دلار حجم لیکوئیدی در پوزیشن های Short؛ 75 میلیون دلار

رمزارز EMC2 در تاریخ 3 تیر رویداد ارتقای هارد فورک خواهد داشت. فاندای مثبت
رمزارز EMC2 در تاریخ 3 تیر رویداد ارتقای هارد فورک خواهد داشت. فاندای مثبت

رمزارز EMC2 در تاریخ 3 تیر رویداد ارتقای هارد فورک خواهد داشت. فاندای مثبت

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید