وخارزم (درخواستی) چنانچه بتواند بالای 480 تومان تثبیت شود بسمت مقاومت 540 ت

وخارزم (درخواستی) چنانچه بتواند بالای 480 تومان تثبیت شود بسمت مقاومت 540 ت

جوین اولین خرید حقیقی ‍ 2 نفر هر کد 532 میلیون تومان در % 2.93 قدرت : 0.3 0

سه شنبه سی و یک خرداد ، ورود پول، پول حقیقی، ورود پول حقیقی، جوین

جوین 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
2 نفر هر کد 532 میلیون تومان در % 2.93
قدرت : 0.3👈0.9🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 9:05:01

جوین 🟢 دومین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 908 میلیون تومان در % 2.74
قدرت : 0.9👈1.1🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 9:05:21

وآذر 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
2 نفر هر کد 533 میلیون تومان در % 0.26
قدرت : 1.2👈1.2
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 3.6 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 9:12:41

بپاس 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 513 میلیون تومان در %0
قدرت : 0.3👈0.1🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.7 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 9:13:21

خچرخش 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 1.1 میلیارد تومان در % 5.96
قدرت : 0.1👈0.1
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.1 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 9:59:47

حکشتی 🆑 فروش حقوقی 9.5M سهم (%4.45+)

حکشتی 💹 خرید حقوقی 7.3M سهم (%4.45+)

خصدرا 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 837 میلیون تومان در % 2.96
قدرت : 0.3👈0.2🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 9:59:48

تفارس 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
5 نفر هر کد 1.1 میلیارد تومان در %2.99
💪 قدرت : 32👈42.4🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 5.9 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 9:59:48

ددانا 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 679 میلیون تومان در % 1.75
💪 قدرت : 5👈5.5🔺
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 1.4 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:00:24

نوری 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 959 میلیون تومان در % 2.43
قدرت : 0.5👈0.4🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 3 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:03:53

بزاگرس 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 659 میلیون تومان در % 4.91
قدرت : 0.9👈0.7🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 1.3 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:05:44

تفارس 🟢 دومین خرید حقیقی 👨‍💼
2 نفر هر کد 550 میلیون تومان در %2.99
💪 قدرت : 25.3👈22.8🔻
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 4.4 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:08:54

تفارس 🟢 سومین خرید حقیقی 👨‍💼
5 نفر هر کد 418 میلیون تومان در %2.99
💪 قدرت : 21.6👈19.9🔻
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 3.9 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:10:34

تاصیکو 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
10 نفر هر کد 728 میلیون تومان در % 1.08
قدرت : 0.3👈0🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 7.9 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:13:34

تاصیکو 💹 خرید حقوقی 11.4M سهم (% 1.08)

تاصیکو 🔴 دومین فروش حقیقی 👨‍💼
13 نفر هر کد 592 میلیون تومان در % 1.08
قدرت : 0👈0
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 15.7 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:13:44

حکشتی 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 1.2 میلیارد تومان در %4.97
💪 قدرت : 1.9👈2🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 6.2 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:17:05

اسیاتک 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
9 نفر هر کد 352 میلیون تومان در %4.99
💪 قدرت : 2.7👈2.8🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 4.7 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:17:45

وسرمد 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 602 میلیون تومان در %0.06
قدرت : 2.1👈1.9🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.2 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:19:58

حپترو 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
2 نفر هر کد 651 میلیون تومان در % 4.99
قدرت : 0.1👈0.5🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:23:49

وخاور 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 807 میلیون تومان در %0.55
قدرت : 0.2👈0.1🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 1.4 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:24:49

ستران 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 1.7 میلیارد تومان در %2.25
قدرت : 1👈1
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 2.8 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:29:44

چافست 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 871 میلیون تومان در % 0.37
قدرت : 1👈1.2🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.2 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:38:38

وخاور 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
2 نفر هر کد 1.3 میلیارد تومان در %0.55
💪 قدرت : 0.1👈7.4🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 1.1 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:38:48

شمواد 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 651 میلیون تومان در %1.98
💪 قدرت : 4.3👈4.4🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 10:40:09

وگردش 🆑 فروش حقوقی 11.1M سهم (% 0.61)

وگردش 💹 خرید حقوقی 12.9M سهم (% 0.61)

وخاور 🆑 فروش حقوقی 35.6M سهم (%2.74+)

شزنگ 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 1.5 میلیارد تومان در %2.99
قدرت : 1.6👈0.9🔻
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 11:55:50

وسپهر 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 2.9 میلیارد تومان در % 1.01
قدرت : 2👈1.2🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 2.6 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 11:57:41

تفارس 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
10 نفر هر کد 650 میلیون تومان در %2.99
💪 قدرت : 23.4👈15🔻
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 2.6 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 11:58:02

غزر 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 528 میلیون تومان در % 3.72
💪 قدرت : 2.3👈2🔻
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 11:59:14

خساپا 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 561 میلیون تومان در % 1.11
قدرت : 1.2👈1.1🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 4.1 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 11:59:15

سغدیر 🆑 فروش حقوقی 7.8M سهم (%3.24+)

سغدیر 💹 خرید حقوقی 7.8M سهم (%3.24+)

حتوکا 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 638 میلیون تومان در %0.26
قدرت : 0.8👈1.2🔺
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.4 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 12:05:02

فارس 🆑 فروش حقوقی 17.3M سهم (%0)

شیراز 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 538 میلیون تومان در % 1.68
قدرت : 1.6👈1.7🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 1.2 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 12:13:03

فروسیل 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
5 نفر هر کد 428 میلیون تومان در % 5
قدرت : 0.8👈0.5🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 3.2 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 12:15:54

بپاس 🔴 دومین فروش حقیقی 👨‍💼
2 نفر هر کد 727 میلیون تومان در % 0.29
قدرت : 0.1👈0.1
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 15.8 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 12:15:54

زپارس 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 1.2 میلیارد تومان در % 5
قدرت : 0.3👈0.3
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 6.9 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 12:18:16

دشیمی 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 838 میلیون تومان در %5
قدرت : 1.6👈1.6
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 1.9 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 12:18:16

آبین 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 513 میلیون تومان در % 2.67
قدرت : 1.3👈1🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.4 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 12:18:17

سامان 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 715 میلیون تومان در %0.87
قدرت : 1.6👈1.7🔺
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 4.1 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 12:18:17

دشیمی 🟢 دومین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 544 میلیون تومان در %5
قدرت : 1.7👈1.7
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 2.2 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 12:27:43

دشیمی 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 542 میلیون تومان در %5
قدرت : 1.7👈1.7
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 2.2 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 12:27:43

سصفها 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 549 میلیون تومان در % 0.1
قدرت : 0.9👈0.9
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.6 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 12:28:03

نوری 🔴 دومین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 594 میلیون تومان در % 2.21
قدرت : 0.4👈0.4
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 12.6 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 12:28:43

بپاس 🔴 سومین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 1 میلیارد تومان در % 0.29
قدرت : 0.1👈0.1
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 16.8 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 12:29:04

فاذر 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 745 میلیون تومان در % 2.66
قدرت : 0.7👈0.7
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.1 میلیارد
⏰ 1401 03 31 ‏ 12:29:43

Btc.d دامیننس بیت کوین (سلطه بیت کوین بر بازار )رسیده به مقاومت مهم و اصلاح

سه شنبه سی و یک خرداد ، بیت کوین

Btc.d دامیننس بیت کوین (سلطه بیت کوین بر بازار )رسیده به مقاومت مهم و اصلاح به سمت پایین . یعنی فعلا سلطه بیت کوین بر بازار کم شده و پول رفته به سمت آ
Btc.d دامیننس بیت کوین (سلطه بیت کوین بر بازار )رسیده به مقاومت مهم و اصلاح به سمت پایین . یعنی فعلا سلطه بیت کوین بر بازار کم شده و پول رفته به سمت آ

🔺Btc.d

🔹دامیننس بیت کوین (سلطه بیت کوین بر بازار )
رسیده به مقاومت مهم و اصلاح به سمت پایین .

🔹یعنی فعلا سلطه بیت کوین بر بازار کم شده و پول رفته به سمت آلت کوین ها ✅

تا این لحظه 8:50 (پیش گشایش ): تعداد 58 نماد به ارزش 377 میلیارد تومان صف خ

دوشنبه سی خرداد ، پیش گشایش، صف خرید، صف فروش

تا این لحظه 8:50 (پیش گشایش ):

▪️تعداد 58 نماد به ارزش 377 میلیارد تومان صف خرید دارند و

▪️تعداد 59 نماد به ارزش 334 میلیارد تومان صف فروش .

شمواد سومین صف خرید تقدیم شما
شمواد سومین صف خرید تقدیم شما

شمواد سومین صف خرید تقدیم شما✔️

تا این لحظه 8:52 (پیش گشایش ):

▪️تعداد 64 نماد به ارزش 406 میلیارد تومان صف خرید دارند و

▪️تعداد 50 نماد به ارزش 383 میلیارد تومان صف فروش .

شمواد چهارمین صف خرید تقدیم شما عبور از هدف اول
شمواد چهارمین صف خرید تقدیم شما عبور از هدف اول

شمواد چهارمین صف خرید تقدیم شما
عبور از هدف اول ✔️

فروسیل محدوده 2800 2900
یک حمایت قوی محسوب خواهد شد

سخاش در مدار مثبت
سخاش در مدار مثبت

سخاش در مدار مثبت✔️

خزامیا همچنان می تازد صف خرید سنگین

شنبه بیست و هشت خرداد ، خزامیا، صف خرید

خزامیا همچنان می تازد صف خرید سنگین
خزامیا همچنان می تازد صف خرید سنگین

خزامیا همچنان می تازد صف خرید سنگین

وخارزم (درخواستی) چنانچه بتواند بالای 480 تومان تثبیت شود بسمت مقاومت 540 تومان حرکت خواهد کرد با شکست مقاومت 540 تومان روند صعودی خوبی خواهد گرفت.
وخارزم (درخواستی) چنانچه بتواند بالای 480 تومان تثبیت شود بسمت مقاومت 540 تومان حرکت خواهد کرد با شکست مقاومت 540 تومان روند صعودی خوبی خواهد گرفت.

وخارزم (درخواستی) چنانچه بتواند بالای 480 تومان تثبیت شود بسمت مقاومت 540 تومان حرکت خواهد کرد با شکست مقاومت 540 تومان روند صعودی خوبی خواهد گرفت.

ونوین (درخواستی) بخوبی روی مقامت شکسته شده، تثبیت کرده و بنظر با واگرایی شکل گرفته موفق به فتح تارگت اول محدوده 450 تومان خواهد شد.
ونوین (درخواستی) بخوبی روی مقامت شکسته شده، تثبیت کرده و بنظر با واگرایی شکل گرفته موفق به فتح تارگت اول محدوده 450 تومان خواهد شد.

ونوین (درخواستی) بخوبی روی مقامت شکسته شده، تثبیت کرده و بنظر با واگرایی شکل گرفته موفق به فتح تارگت اول محدوده 450 تومان خواهد شد.

گروه خودرویی تو این قیمتها اصلا فروشنده نباشید چه خودرویی های اصلی چه هلدینگهاشون قیمت بلوکها براساس گزارشات کارشناسی نهایی شده تا اینجا اعداد بسیار بالاتری از تابلو هست بلوک خودرو محدوده 600 بلوک خساپا محدوده 400 1401 3 28 والعاقبه للمتقین

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید