ماشالا این آقا تونسته با لونا سرمایه خودش رو از دیشب تا حالا 2 برابر کنه

ماشالا این آقا تونسته با لونا سرمایه خودش رو از دیشب تا حالا 2 برابر کنه

ماشالا این آقا تونسته با لونا سرمایه خودش رو از دیشب تا حالا 2 برابر کنه 😂

ماشالا این آقا تونسته با لونا سرمایه خودش رو از دیشب تا حالا 2 برابر کنه
ماشالا این آقا تونسته با لونا سرمایه خودش رو از دیشب تا حالا 2 برابر کنه