زگلدشت انتقال 950 راس تلیسه آبستن به پروژه دامداری دلفان استان لرستان و انت

زگلدشت انتقال 950 راس تلیسه آبستن به پروژه دامداری دلفان استان لرستان و انت

شفاف سازی
تلیسه
برگزاری مزایده
فروش شش دانگ یک قطعه ( 10 هکتاری ) زمین از اراضی شرکت واقع در شهریار

در خصوص اعمال عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای او

چهارشنبه یک تیر ، ددانا، حگهر، فروسیل، اعتلا، وگستر، بپاس، فغدیر، سغرب، وآوا، ثالوند، دماوند، بزاگرس، فرابورس، بورس

در خصوص اعمال عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز شنبه 4 تیر ماه 1401 نمادها:اعتلابپاسبزاگرسپخشث
در خصوص اعمال عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز شنبه 4 تیر ماه 1401 نمادها:اعتلابپاسبزاگرسپخشث

در خصوص اعمال/ عدم اعمال حجم مبنا در برخی از نمادهای معاملاتی در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از روز شنبه 4 تیر ماه 1401

🔹نمادها:

اعتلا
بپاس
بزاگرس
پخش
ثالوند
سغرب
حگهر
ددانا
دماوند
سرچشمه
فروسیل
فغدیر
فگستر
کایزد
وآوا
وگستر

پکرمان در 12ماهه تلفیقی به‌ سود 1990 ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد 563 ریال بوده است

شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران از زیرمجموعه های کروی در گزارش 12ماهه به سود 934 میلیارد ریالی رسیده است

افق مرحله اول از روند افزایش سرمایه (شروع رسمی روند افزایش سرمایه) پیشنهاد

چهارشنبه یک تیر ، افزایش سرمایه، مجمع، مجمع عمومی فوق العاده

افق

✳️ مرحله اول از روند افزایش سرمایه (شروع رسمی روند افزایش سرمایه)

❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه

✅ درصد افزایش سرمایه : 333%

✅ محل تامین افزایش سرمایه :

▪ سود انباشته

🗓 1401/03/31

زگلدشت انتقال 950 راس تلیسه آبستن به پروژه دامداری دلفان استان لرستان و انتقال 500 راس تلیسه آبستن به پروژه درگزین استان همدان

افزایش سرمایه
تپسی

📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
درصد افزایش سرمایه: 104%
محل تامین افزایش سرمایه: آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی

مجمع «فرآور» 500 ریال سود تقسیم کرد
مدیرعامل: منتظر گزارش خوب سه ماهه باشید
مرداد ماه خبری بهتر از خرداد خواهیم داشت!

رنیک در گزارش 12ماهه حسابرسی شده به سود 1309 ریالی رسیده است

تکنو مرحله اول از روند افزایش سرمایه (شروع رسمی روند افزایش سرمایه) پیشنهاد

چهارشنبه یک تیر ، افزایش سرمایه، مجمع، تکنو، مجمع عمومی فوق العاده

تکنو

✳️ مرحله اول از روند افزایش سرمایه (شروع رسمی روند افزایش سرمایه)

❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه

✅ درصد افزایش سرمایه : 242%

✅ محل تامین افزایش سرمایه :

▪ مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

🗓 1401/03/31

سهم های درخواستی اعضا که این هفته در کانال بورس رضایی تحلیل خواهند شد غدیس

چهارشنبه یک تیر ، شبندر، سکرد، خزامیا، شتران، حگهر، تپکو، گکیش، فلوله، کحافظ، لسرما، لپارس، غدیس، وسبحان، کسرام، ثنام، بترانس، سنوین، کسرا، بورس

سهم های درخواستی اعضا که این هفته در کانال بورس رضایی تحلیل خواهند شد🔻

◾️غدیس◾️ ◾️شبندر◾️
◾️ثنام◾️ ◾️خزامیا◾️
◾️لسرما◾️ ◾️حگهر◾️
◾️کسرام◾️ ◾️شتران◾️
◾️سکرد◾️ ◾️سکارون◾️
◾️کحافظ◾️ ◾️لپارس◾️
◾️تپکو◾️ ◾️سنوین◾️
◾️بترانس◾️ ◾️شتوکا◾️
◾️فلوله◾️ ◾️گکیش◾️
◾️وسبحان◾️ ◾️غالبر◾️

🟢آخر هر هفته تحلیل سهم های درخواستی اعضا در کانال بورس رضایی🟢

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید