گروه غذایی مرغ و تخم مرغ و روغنی ها و قندی ها فعلا صدر حرکت با مرغ 65 هزار

نسبتا بد نبود چه عجب بد قلق سمکا گروه غذایی مرغ و تخم مرغ و روغنی ها و قندی ها فعلا صدر حرکت با مرغ 65 هزار تومنی دیگه انتظار دلار25 ندارم چارت دلار ا

تاچ

چه عجب
بد قلق
سمکا

780 صف✔️

گروه غذایی
مرغ و تخم مرغ و روغنی ها و قندی ها
فعلا صدر حرکت

هدف👆

نسبتا بد نبود👆

با مرغ 65 هزار تومنی
دیگه انتظار دلار25 ندارم
چارت دلار این هفته بروز رسانی می کنم