آموزشی زمانی که مقاومتی شکسته شود، تبدیل به حمایت می‌شود. همانطور که در ت

آموزشی زمانی که مقاومتی شکسته شود، تبدیل به حمایت می‌شود. همانطور که در تصویر ملاحظه می‌فرمایید: خطی که قبلا مقاومت بود، حال تبدیل به حمایت شده و 3

آموزشی زمانی که مقاومتی شکسته شود، تبدیل به حمایت می‌شود. همانطور که در ت

آموزشی

✅ زمانی که مقاومتی شکسته شود، تبدیل به حمایت می‌شود.

📈 همانطور که در تصویر ملاحظه می‌فرمایید: خطی که قبلا مقاومت بود، حال تبدیل به حمایت شده و 3 بار جلو ریزش سهم را گرفته.

📈 در چنین مواردی انتظار رشد قیمت داریم و می‌توانیم حد زیان کوتاه‌مدت را تثبیت قیمت زیر خط ترسیم شده قرار دهیم.

آموزشی  زمانی که مقاومتی شکسته شود، تبدیل به حمایت می‌شود.  همانطور که در ت
آموزشی زمانی که مقاومتی شکسته شود، تبدیل به حمایت می‌شود. همانطور که در ت

آموزشی

✅ نمونه‌ای برای آموزش ذکر شده.
با این تفاوت که حمایت ترسیمی در این نمودار کج است.
چنین حمایتی داینامیک نامیده می‌شود.

آموزشی  نمونه‌ای برای آموزش ذکر شده. با این تفاوت که حمایت ترسیمی در این نم
آموزشی نمونه‌ای برای آموزش ذکر شده. با این تفاوت که حمایت ترسیمی در این نم