نمودار رتبه‌بندی امتیازی صندوقهای سهامی به روش اختصاصی کانال صندوقهای سرمای

نمودار رتبه‌بندی امتیازی صندوقهای سهامی به روش اختصاصی کانال صندوقهای سرمای

درصد بازده عمر صندوقصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین باز

پنجشنبه دو تیر ، شاخص کل

درصد بازده عمر صندوق

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

عمر شاخص کل به اندازه عمر قدیمی‌ترین صندوق و عمر شاخص کل هم وزن از روز اول محاسبه‌ی آن در نظر گرفته شده است.

منتهی به 1401/03/25

درصد بازده یک‌سال اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25
درصد بازده یک‌سال اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25

درصد بازده یک‌سال اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

منتهی به 1401/03/25

درصد بازده یازده‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25
درصد بازده یازده‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25

درصد بازده یازده‌ماه اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

منتهی به 1401/03/25

درصد بازده ده‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25
درصد بازده ده‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25

درصد بازده ده‌ماه اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

منتهی به 1401/03/25

درصد بازده نه‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25
درصد بازده نه‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25

درصد بازده نه‌ماه اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

منتهی به 1401/03/25

درصد بازده هشت‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25
درصد بازده هشت‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25

درصد بازده هشت‌ماه اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

منتهی به 1401/03/25

درصد بازده هفت‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25
درصد بازده هفت‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25

درصد بازده هفت‌ماه اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

منتهی به 1401/03/25

درصد بازده شش‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25
درصد بازده شش‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25

درصد بازده شش‌ماه اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

منتهی به 1401/03/25

درصد بازده پنج‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25
درصد بازده پنج‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25

درصد بازده پنج‌ماه اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

منتهی به 1401/03/25

درصد بازده چهار‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25
درصد بازده چهار‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25

درصد بازده چهار‌ماه اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

منتهی به 1401/03/25

درصد بازده سه‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25
درصد بازده سه‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25

درصد بازده سه‌ماه اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

منتهی به 1401/03/25

درصد بازده دوماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25
درصد بازده دوماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25

درصد بازده دوماه اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

منتهی به 1401/03/25

درصد بازده یک‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25
درصد بازده یک‌ماه اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامیمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25

درصد بازده یک‌ماه اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

منتهی به 1401/03/25

درصد بازده هفته‌ی اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکهمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25
درصد بازده هفته‌ی اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکهمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیمنتهی به 1401 03 25

درصد بازده هفته‌ی اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکه

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

منتهی به 1401/03/25

درصد بازده روز اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکهمرتب شده

پنجشنبه دو تیر ، قیمت پایانی، شاخص کل

درصد بازده روز اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکهمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیدرصد اختلاف قیمت‌های ابطال و آماری در جدول ارائه شده
درصد بازده روز اخیرصندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکهمرتب شده بر اساس بیشترین بازدهیدرصد اختلاف قیمت‌های ابطال و آماری در جدول ارائه شده

درصد بازده روز اخیر

صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، کالایی، دلار و سکه

مرتب شده بر اساس بیشترین بازدهی

درصد اختلاف قیمت‌های ابطال و آماری در جدول ارائه شده که عدد منفی بیانگر قیمت آماری بیشتر از ابطال است.

درصد حباب قیمت پایانی نسبت به قیمت ابطال برای ETFها و میانگین هفته‌ی اخیر آن در دو ستون آخر ارائه شده است که عدد منفی بیانگر کمتر بودن قیمت پایانی نسبت به ابطال است.

ضرایب بتا و آلفا بر مبنای شاخص کل و شاخص هم‌وزن به طور مجزا برای مدت 80 روز کاری اخیر ارائه شده است.

منتهی به 1401/03/25

امتیاز یک روز اخیرامتیاز یک روز اخیر صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، صندوقهای

امتیاز یک روز اخیرامتیاز یک روز اخیر صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، صندوقهای سرمایه‌گذاری سپرده کالایی، دلار و سکه امامی مرتب شده از بیشترین به کمترینتو
امتیاز یک روز اخیرامتیاز یک روز اخیر صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، صندوقهای سرمایه‌گذاری سپرده کالایی، دلار و سکه امامی مرتب شده از بیشترین به کمترینتو

امتیاز یک روز اخیر

امتیاز یک روز اخیر صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی، صندوقهای سرمایه‌گذاری سپرده کالایی، دلار و سکه امامی مرتب شده از بیشترین به کمترین

توجه داشته باشید که این امتیاز، صرفاً امتیاز یک روز کاری اخیر هر صندوق با در نظر گرفتن و استفاده از اطلاعات 14 بازه‌ی زمانی می‌باشد. سقف امتیاز روزانه 96.7 امتیاز بوده است.

جدول رتبه‌بندی بر اساس امتیازهای کسب شده‌ی صندوق در 80 روز کاری اخیر ( با دادن وزن بیشتر به امتیازهای نزدیک به آخرین روز کاری) تهیه و تنظیم میشود.
1401/03/25

نرخ رشد نرخ افت رتبهاین جدول بر اساس عدد نرخ رشد نرخ افت صندوقهای سرمایه‌گذ

نرخ رشد نرخ افت رتبهاین جدول بر اساس عدد نرخ رشد نرخ افت صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی از بیشترین نرخ رشد تا بیشترین نرخ افت مرتب شده است.ستون سمت چپ جد
نرخ رشد نرخ افت رتبهاین جدول بر اساس عدد نرخ رشد نرخ افت صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی از بیشترین نرخ رشد تا بیشترین نرخ افت مرتب شده است.ستون سمت چپ جد

نرخ رشد نرخ افت رتبه

این جدول بر اساس عدد نرخ رشد نرخ افت صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی از بیشترین نرخ رشد تا بیشترین نرخ افت مرتب شده است.
ستون سمت چپ جدول، همان رتبه‌ی امروز صندوقها در جدول نهایی رتبه‌بندی است.

این جدول به صورت هفتگی ارائه می‌شود.

1401/03/25

نمودار رتبه‌بندی امتیازی صندوقهای سهامی به روش اختصاصی کانال صندوقهای سرمایه‌گذاری برتر ( چارت بالا بیانگر تغییرات امتیاز و رتبه‌ی هر صندوق در 80 روز
نمودار رتبه‌بندی امتیازی صندوقهای سهامی به روش اختصاصی کانال صندوقهای سرمایه‌گذاری برتر ( چارت بالا بیانگر تغییرات امتیاز و رتبه‌ی هر صندوق در 80 روز

نمودار رتبه‌بندی امتیازی صندوقهای سهامی به روش اختصاصی کانال صندوقهای سرمایه‌گذاری برتر ( چارت بالا بیانگر تغییرات امتیاز و رتبه‌ی هر صندوق در 80 روز کاری اخیر است)

⭕️ 20 صندوق برتر

منتهی به 1401/03/25

صندوقهای سهامیرتبه‌بندی صندوقهای سهامیامتیاز و رتبه‌بندیکه با روش مقایسه با

پنجشنبه دو تیر ، قیمت پایانی

صندوقهای سهامیرتبه‌بندی صندوقهای سهامیامتیاز و رتبه‌بندیکه با روش مقایسه بازدهی در 14 بازه‌ زمانی مختلف (بازدهی روزانه، هفتگی، یک‌ماهه، دوماهه، سه ماه
صندوقهای سهامیرتبه‌بندی صندوقهای سهامیامتیاز و رتبه‌بندیکه با روش مقایسه بازدهی در 14 بازه‌ زمانی مختلف (بازدهی روزانه، هفتگی، یک‌ماهه، دوماهه، سه ماه

📊 صندوقهای سهامی

رتبه‌بندی صندوقهای سهامی

امتیاز و رتبه‌بندی

که با روش مقایسه بازدهی در 14 بازه‌ زمانی مختلف (بازدهی روزانه، هفتگی، یک‌ماهه، دوماهه، سه ماهه، چهارماهه، پنج‌ماهه، شش ماهه، هفت ماهه، هشت ماهه، نُه ماهه، دَه ماهه، یکساله و عمر هر صندوق) و امتیازدهی به عملکردشان در این بازه‌ها، به ترتیب امتیاز کسب شده، رتبه‌بندی شده‌اند.

اطلاعات دیگر شامل بازده سالانه، قیمت ابطال هر واحد، نرخ رشد نرخ افت و درصد حباب قیمت پایانی به ابطال ETFها می‌باشد که عدد منفی در حباب به معنی پایینتر بودن قیمت پایانی از ابطال است.

ض دارای ضامن نقدشوندگی
ج دارای جریمه ابطال زودهنگام
رنگ بنفش صندوقهای ETF

معرفی برترین صندوقهای سرمایه‌گذاری سهامی👇

منتهی به 1401/03/25

استراتژی انتخاب صندوق در بخش نظرات (comment)👇

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید