منفی های بترانس عالی محدوده 220-230 منفی های خساپا محدوده 210-205 با رعای

بترانس به روز شده منفی های خساپا محدوده 210-205 با رعایت حد ضرر مد نظرتون باشه چه راحت سهام ملت و از دستشون در میارن منفی های بترانس عالی محدوده

دنده عقب سریع وزارت صمت در دو شرط واردات خودرو

ادامه گزارش را در لینک زیر بخوانید

دنده عقب سریع وزارت صمت در دو شرط واردات خودرو ادامه گزارش را در لینک زیر ب
دنده عقب سریع وزارت صمت در دو شرط واردات خودرو ادامه گزارش را در لینک زیر ب

چه راحت سهام ملت و از دستشون در میارن

خساپا

خساپا
خساپا

خساپا به روز شده

خساپا به روز شده
خساپا به روز شده

منفی های خساپا محدوده 210-205 با رعایت حد ضرر مد نظرتون باشه

بترانس

بترانس
بترانس

بترانس به روز شده

بترانس به روز شده
بترانس به روز شده

منفی های بترانس عالی محدوده 220-230