بیشترین سرانه خرید حقیقی ها مربوط به سهم هایی هست که قدرتمندترین خریداران ح

اقتصاد ایران بر حسب قدرت خرید روند صعود و سقوط GDP ایران بر حسب قدرت خرید و طی 30 ساله گذشته دیده می‌شود. بیشترین سرانه خرید حقیقی ها مربوط به سهم های

بیشترین سرانه خرید حقیقی ها

مربوط به سهم هایی هست که قدرتمندترین خریداران حقیقی رو به ترتیب با بیشترین میزان ریالی خرید برای هر کد داشته اند.

میتونید از هر نظر بررسی کنید و زیر نظر بگیرید.
1401/02/24

بیشترین سرانه خرید حقیقی ها مربوط به سهم هایی هست که قدرتمندترین خریداران ح
بیشترین سرانه خرید حقیقی ها مربوط به سهم هایی هست که قدرتمندترین خریداران ح

سهام خروجی فیلتر پول هوشمند

1401/02/24

سهام خروجی فیلتر پول هوشمند 1401/02/24
سهام خروجی فیلتر پول هوشمند 1401/02/24

سهام خروجی فیلتر حجم مشکوک

1401/02/24

سهام خروجی فیلتر حجم مشکوک 1401/02/24
سهام خروجی فیلتر حجم مشکوک 1401/02/24

اقتصاد ایران بر حسب قدرت خرید

🔸روند صعود و سقوط GDP ایران بر حسب قدرت خرید و طی 30 ساله گذشته دیده می‌شود.

اقتصاد ایران بر حسب قدرت خرید روند صعود و سقوط GDP ایران بر حسب قدرت خرید و
اقتصاد ایران بر حسب قدرت خرید روند صعود و سقوط GDP ایران بر حسب قدرت خرید و