سهامی که تا این لحظه خریدار قوی دارند و میشه بهشون فکر کرد صرفا برای نوسان

نگاه آماری ارزش صف های خرید 1160 میلیارد تومان ارزش صف های فروش 260 میلیارد تومان ورود پول حقیقی به بازار منفی 320 میلیارد تومان در پایان بازار س

سهامی که تا این لحظه خریدار قوی دارند و میشه بهشون فکر کرد صرفا برای نوسان

سهامی که تا این لحظه خریدار  قوی دارند و میشه بهشون فکر کرد صرفا برای نوسان
سهامی که تا این لحظه خریدار قوی دارند و میشه بهشون فکر کرد صرفا برای نوسان

سهم هایی که بیشترین مالکیت حقیقی را طی معاملات امروز داشته اند. (حقیقی ها این سهم این مقدار خریده اند یا حمایت کرده اند )

سهم هایی که بیشترین مالکیت حقیقی را طی معاملات امروز داشته اند. (حقیقی ها ا
سهم هایی که بیشترین مالکیت حقیقی را طی معاملات امروز داشته اند. (حقیقی ها ا

سهم هایی که بیشترین مالکیت حقوقی را طی معاملات امروز داشته اند. (حقوقی ها این سهم این مقدار خریده اند یا حمایت کرده اند )

سهم هایی که بیشترین مالکیت حقوقی را طی معاملات امروز داشته اند. (حقوقی ها ا
سهم هایی که بیشترین مالکیت حقوقی را طی معاملات امروز داشته اند. (حقوقی ها ا

نگاه آماری ارزش صف های خرید 1160 میلیارد تومان ارزش صف های فروش 260 میلیارد تومان ورود پول حقیقی به بازار منفی 320 میلیارد تومان در پایان بازار