مهدی یوسف خانی : رئیس اتحادیه مرغ و ماهی عرضه مرغ دولتی بزودی حذف میشود و ش

مهدی یوسف خانی : رئیس اتحادیه مرغ و ماهی عرضه مرغ دولتی بزودی حذف میشود و شاهد افزایش نرخ مرغ به قیمت 80 هزار تومان هستیم ! یارانه مرغ و تخم مرغ در کا

مهدی یوسف خانی : رئیس اتحادیه مرغ و ماهی عرضه مرغ دولتی بزودی حذف میشود و شاهد افزایش نرخ مرغ به قیمت 80 هزار تومان هستیم ! یارانه مرغ و تخم مرغ در کارت سرپرست خانواده پرداخت خواهد شد ! گروه زراعت سیمرغ

مهدی یوسف خانی : رئیس اتحادیه مرغ و ماهی عرضه مرغ دولتی بزودی حذف میشود و ش
مهدی یوسف خانی : رئیس اتحادیه مرغ و ماهی عرضه مرغ دولتی بزودی حذف میشود و ش