شبندر قیمت فعلی : 9650 زیره محدوده مقاومت معامله می شود. عدد روانی 1000 الی

شپاکسا قیمت فعلی : 2740 همچنان پرتقاضا معامله می شود با اوردرهای سنگین در قسمت خرید هدف اول برای نوسانگیرها می تواند محدوده کانال 300 باشد دوستان میان

شبندر

قیمت فعلی : 9650

زیره محدوده مقاومت معامله می شود.

عدد روانی 1000 الی 1100 مقاومت مهم برای ادامه ی رشد✅

01/02/24
🛅@buy_bourse

شپاکسا

قیمت فعلی : 2740

همچنان پرتقاضا معامله می شود✅

با اوردرهای سنگین در قسمت خرید✅

هدف اول برای نوسانگیرها می تواند محدوده کانال 300 باشد✅

دوستان میان مدتی هم به نوسانات نباید توجه کنند.
(نوسان جزئی از مسیر اهداف است)

01/02/24
🛅@buy_bourse

شپاکسا

رنج مثبت قوی با مشارکت حقوقی و حقیقی✅

01/02/24
🛅@buy_bourse