به عنوان یک پرسپولیسی قهرمانی مبارک استقلالی ها 5 سال پشت سر هم قهرمان شدیم

جشن قهرمانی آبی‌ها بعد از برد فولاد 5 سال پشت سر هم قهرمان شدیم ، دوبار رفتیم فینال واقعی آسیا از این جنگولک بازیا در نیاوردیم عین یک قهرمان بودیم به

💙💙💙💙

5 سال پشت سر هم قهرمان شدیم ، دوبار رفتیم فینال واقعی آسیا

از این جنگولک بازیا در نیاوردیم

عین یک قهرمان بودیم ❤️❤️😎😎

به عنوان یک پرسپولیسی

قهرمانی مبارک استقلالی ها

💙💙💙💙جشن قهرمانی آبی‌ها بعد از برد فولاد

جشن قهرمانی آبی‌ها بعد از برد فولاد