60 درصد شرکت‌های بورسی سود خود را از طریق سجام واریز کردند حدود 120 شرکت ی

60 درصد شرکت‌های بورسی سود خود را از طریق سجام واریز کردند حدود 120 شرکت یعنی حدود 25 درصد شرکت‌ها در سال 99 سود خود را از طریق سجام واریز کردند. این

60 درصد شرکت‌های بورسی سود خود را از طریق سجام واریز کردند حدود 120 شرکت یعنی حدود 25 درصد شرکت‌ها در سال 99 سود خود را از طریق سجام واریز کردند. این عدد در سال 1400 به 290 شرکت و عملا 60 درصد شرکت‌‌ها رسید.