سپید به دلیل افشای اطلاعات الف متوقف. افزایش نرخ یه پولبک داریم و بعد ا

زگلدشت پشم ریزون . هر روز مثبت 6 درصد. 6 درصد سود داده یک هفته ای قدرت خریدار 7.8 برابر سپید به دلیل افشای اطلاعات الف متوقف. افزایش نرخ یه پولبک

یه پولبک داریم و بعد ادامه مسیر‌.

منفی خورد بازار، نگرانی در سهام کوچک نباید داشت

سپید به دلیل افشای اطلاعات الف متوقف.

افزایش نرخ

زگلدشت پشم ریزون . هر روز مثبت 6 درصد.

6 درصد سود داده یک هفته ای

قدرت خریدار 7.8 برابر