با عرض سلام وادب واچ لیست یکشنبه بزاگرس ثشاهد ساربیل وسپه بررسی شود ومسولیت

با عرض سلام وادب واچ لیست یکشنبه بزاگرس ثشاهد ساربیل وسپه بررسی شود ومسولیت خرید ویا فروش بر عهده خودتان. گوهران محدوده ورود 530 هدف 800 حد ضرر500 14

با عرض سلام وادب واچ لیست یکشنبه

بزاگرس

ثشاهد

ساربیل

وسپه

بررسی شود ومسولیت خرید ویا فروش بر عهده خودتان.

گوهران

محدوده ورود 530

هدف 800

حد ضرر500

1401/02/25