عضو فدرال رزرو دالی: هنوز نیازی به تفکر در مورد نقطه پایان ترازنامه نیست

عضو فدرال رزرو دالی: هنوز نیازی به تفکر در مورد نقطه پایان ترازنامه نیست

فولاد اولین فروش حقیقی ‍ 1 نفر هر کد 502 میلیون تومان در % 2.62 قدرت : 0.4

شنبه چهار تیر ، پول حقیقی، خروج پول، فولاد، خروج پول حقیقی

فولاد 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 502 میلیون تومان در % 2.62
قدرت : 0.4👈0.4
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 11.7 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:54:04

تپمپی 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 672 میلیون تومان در % 4.99
قدرت : 0.4👈0.3🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.1 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:56:04

حکشتی 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 540 میلیون تومان در %0
قدرت : 1.1👈1.1
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.7 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:56:05

فخوز 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
2 نفر هر کد 3 میلیارد تومان در % 5.86
قدرت : 0.5👈0.3🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 4.5 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 12:15:41

سیلام 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 641 میلیون تومان در % 4.89
قدرت : 0.9👈1🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 12:22:01

سیلام 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 916 میلیون تومان در % 4.89
قدرت : 1👈1
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 12:23:31

سیلام 🟢 دومین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 916 میلیون تومان در % 4.89
قدرت : 1👈1
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 12:23:31

شمواد 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 1.2 میلیارد تومان در % 1.95
قدرت : 1.1👈1.1
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 12:24:02

افق 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 3 میلیارد تومان در %0.79
قدرت : 1.5👈1.3🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 7.6 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 12:28:32

فغدیر 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 531 میلیون تومان در % 5.57
قدرت : 0.3👈0.3
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 9.2 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 12:29:32

جوین 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 504 میلیون تومان در % 2.89
قدرت : 0.6👈0.7🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 12:29:32

ورنا اولین فروش حقیقی ‍ 1 نفر هر کد 545 میلیون تومان در %5.97 قدرت : 1.2 1.

شنبه چهار تیر ، ورود پول، پول حقیقی، ورنا، ورود پول حقیقی

ورنا 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 545 میلیون تومان در %5.97
قدرت : 1.2👈1.2
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.6 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:03:51

خبنیان 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 2.6 میلیارد تومان در %2.98
قدرت : 0.9👈0.5🔻
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 1.9 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:10:22

بکاب 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 567 میلیون تومان در % 4.99
قدرت : 0.2👈0.1🔻
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:22:01

وفتخار 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
2 نفر هر کد 516 میلیون تومان در %2.98
قدرت : 1.1👈1.7🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.1 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:22:01

سصفها 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 713 میلیون تومان در %4.44
💪 قدرت : 2.4👈2.4
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.1 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:23:50

شاوان 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 641 میلیون تومان در %0
قدرت : 0.9👈1.1🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.1 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:26:21

بپاس 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
2 نفر هر کد 503 میلیون تومان در %0
قدرت : 0.1👈0.1
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 5.2 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:29:21

وبوعلی 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 502 میلیون تومان در % 2.51
قدرت : 0.4👈0.5🔺
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:30:25

فاسمین 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 884 میلیون تومان در % 5.96
قدرت : 0.2👈0.2
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 3.2 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:30:55

قشرین 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 1.5 میلیارد تومان در %2.99
قدرت : 3👈1.3🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.6 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:32:45

قشرین 🔴 دومین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 828 میلیون تومان در %2.99
قدرت : 1.3👈1.1🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.9 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:33:25

خبنیان 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 1 میلیارد تومان در %2.98
قدرت : 0.5👈0.4🔻
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 1.9 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:33:25

افق 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 579 میلیون تومان در %3.99
💪 قدرت : 2.6👈2.7🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:34:55

وشهر 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 530 میلیون تومان در %2.89
قدرت : 2👈1.8🔻
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 1.3 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:37:25

وشهر 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 530 میلیون تومان در %2.89
قدرت : 2👈1.8🔻
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 1.3 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:37:25

حتوکا 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 754 میلیون تومان در %2.39
قدرت : 1.2👈0.7🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 1 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:37:54

ثفارس 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
5 نفر هر کد 307 میلیون تومان در %3.62
قدرت : 1.1👈1.1
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 3.6 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:46:33

شپنا 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
2 نفر هر کد 616 میلیون تومان در % 0.58
قدرت : 0.7👈0.6🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 4.9 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:46:53

قچار 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 1.1 میلیارد تومان در %0.55
قدرت : 0.6👈0.7🔺
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 2.1 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:46:53

کدما 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
2 نفر هر کد 696 میلیون تومان در % 3.47
قدرت : 0.6👈0.4🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:48:22

شبندر 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 580 میلیون تومان در % 0.33
قدرت : 1.3👈1.3
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.4 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:50:34

کبافق 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 2.2 میلیارد تومان در %0.69
قدرت : 1.5👈1.5
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:50:34

کبافق 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
3 نفر هر کد 749 میلیون تومان در %0.69
قدرت : 1.5👈1.5
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:50:34

سپاها 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 531 میلیون تومان در % 5.26
قدرت : 0.8👈0.8
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.2 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:50:54

بپاس 🔴 دومین فروش حقیقی 👨‍💼
2 نفر هر کد 503 میلیون تومان در %0
قدرت : 0.1👈0.1
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 8.2 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:51:55

قچار 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 910 میلیون تومان در %0.4
قدرت : 0.7👈0.7
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 2.1 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:53:55

فاسمین 🔴 دومین فروش حقیقی 👨‍💼
2 نفر هر کد 697 میلیون تومان در % 5.96
قدرت : 0.3👈0.2🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 3.2 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:55:44

کطبس 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 651 میلیون تومان در %3.79
💪 قدرت : 1.6👈2🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:57:24

ساروم 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 563 میلیون تومان در % 5.99
قدرت : 0.2👈0.2
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 1.7 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 9:57:24

کرماشا 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 633 میلیون تومان در % 1.67
قدرت : 0.4👈0.3🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.8 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:04:41

شاوان 🟢 دومین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 509 میلیون تومان در %0.43
قدرت : 0.9👈0.9
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.2 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:04:42

ساروج 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 545 میلیون تومان در %4.97
قدرت : 4👈0.8🔻
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.7 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:06:52

شپنا 🔴 دومین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 548 میلیون تومان در % 1.31
قدرت : 0.6👈0.5🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 9.6 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:13:02

تفارس 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
15 نفر هر کد 392 میلیون تومان در %2.77
💪 قدرت : 3.7👈4.3🔺
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 8.5 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:13:53

وخارزم 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
5 نفر هر کد 476 میلیون تومان در %5.99
قدرت : 1👈1.3🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.2 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:22:36

شپنا 🔴 سومین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 564 میلیون تومان در % 1.46
قدرت : 0.5👈0.5
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 12.1 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:22:37

خگستر 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 577 میلیون تومان در %6
💪 قدرت : 17.1👈17.4🔺
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 22.3 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:28:08

وخارزم 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
4 نفر هر کد 740 میلیون تومان در %5.99
قدرت : 1.3👈1.1🔻
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.2 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:31:35

وپاسار 🟢 اولین خرید حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 1.1 میلیارد تومان در % 0.11
قدرت : 0.2👈1.3🔺
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.8 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:33:35

ختراک 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 572 میلیون تومان در %4.41
قدرت : 1.3👈1.3
✅ ورود پول حقیقی تا این لحظه 0.1 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:36:35

میدکو 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 507 میلیون تومان در % 2.87
قدرت : 0.4👈0.3🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 3.2 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:45:14

چکاوه 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 607 میلیون تومان در % 4.99
قدرت : 0.5👈0.4🔻
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.1 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:46:44

فروس 🔴 اولین فروش حقیقی 👨‍💼
1 نفر هر کد 1 میلیارد تومان در % 5.72
قدرت : 0.3👈0.3
❌ خروج پول حقیقی تا این لحظه 0.9 میلیارد
⏰ 1401/04/4 ‏ 10:51:55

عضو فدرال رزرو دالی: هنوز نیازی به تفکر در مورد نقطه پایان ترازنامه نیست. ش

جمعه سه تیر ، پیش بینی، فدرال رزرو

عضو فدرال رزرو دالی: هنوز نیازی به تفکر در مورد نقطه پایان ترازنامه نیست. شاید باید صحبت در مورد پایان ترازنامه را در سال 2024 آغاز کنیم. با نزدیک شدن
عضو فدرال رزرو دالی: هنوز نیازی به تفکر در مورد نقطه پایان ترازنامه نیست. شاید باید صحبت در مورد پایان ترازنامه را در سال 2024 آغاز کنیم. با نزدیک شدن

عضو فدرال رزرو دالی: هنوز نیازی به تفکر در مورد نقطه پایان ترازنامه نیست.

⭕️شاید باید صحبت در مورد پایان ترازنامه را در سال 2024 آغاز کنیم.

⭕️با نزدیک شدن به نقطه پایانی ترازنامه، ارتباط برقرار خواهیم کرد.

⭕️پیش بینی رکود ندارم.

FED USD

تک سیگنال بورس سیگنال های 4 تیرحکشتیسهرمزاوان

شنبه چهار تیر ، سیگنال، حکشتی، بورس

✅ تک سیگنال بورس

🔴سیگنال های 4 تیر

حکشتی

سهرمز

اوان

تک سیگنال کانال زقیام صف خرید ✅👍

خگستر صف خرید
خگستر صف خرید

خگستر صف خرید ✅

اشتراک تیر ماهبا تشکر عزیزانی که اعتماد دارن و ما رو همراهی میکننتمدید تیرم

اشتراک تیر ماهبا تشکر عزیزانی که اعتماد دارن و ما رو همراهی میکننتمدید تیرماه در کانال گذاشته شد
اشتراک تیر ماهبا تشکر عزیزانی که اعتماد دارن و ما رو همراهی میکننتمدید تیرماه در کانال گذاشته شد

اشتراک تیر ماه

با تشکر عزیزانی که اعتماد دارن و ما رو همراهی میکنن

تمدید تیرماه در کانال گذاشته شد

🙏🙏

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاهتان را بنویسید