گزارش بازار ارقام به میلیارد تومان ارزش معاملات خرد: 6858 م خروج نقدینگی (خ

فراکاب ها واچ لیست فرابورس بورس کالا انرژی3 ارزش معاملات سلام بر نیمه ی دوم فوری مدیرنظارت بر بورس: هر کسی با فروش رنج منفی نماد سایپا بخواهد بازار

گزارش بازار

ارقام به میلیارد تومان

ارزش معاملات خرد: 3729

خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 186

خروج نقدینگی از صندوق های درآمد ثابت: 41

صف خرید: 60 نماد به ارزش 226

صف فروش: 62 نماد به ارزش 248

ارزش معاملات 😉🤨
سلام بر نیمه ی دوم 😍😍😍

ارزش معاملات  سلام بر نیمه ی دوم
ارزش معاملات سلام بر نیمه ی دوم

فراکاب ها واچ لیست 🤩🤩🤩
فرابورس
بورس
کالا
انرژی3

فوری مدیرنظارت بر بورس: هر کسی با فروش رنج منفی نماد سایپا بخواهد بازار را

فوری

مدیرنظارت بر بورس:

هر کسی با فروش رنج منفی نماد سایپا بخواهد بازار را تحت تاثیر قرار دهد، برخورد قانونی می‌شود.

مسدود کردن آن کد و یا تغییر شیوه فروش، از جمله برخوردهای قانونی است که در این راستا انجام می‌شود و به شدت و ضعف آن تخلف هم بستگی دارد.

پیدا کنید پرتغال فروش را .
یاد اون شعر افتادم : من نبودم دستم بود تقصیر استینم بود. 😂😂😂

گزارش بازار

ارقام به میلیارد تومان
ارزش معاملات خرد: 6858 م
خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 261 م
خروج نقدینگی از صندوق های درآمد ثابت: 109 م
صف خرید: 109 نماد به ارزش 526 م
صف فروش: 33 نماد به ارزش 117 م