هات لیست تقاضا یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 – ساعت 11:35 بورس | فرابورس خپارس

هات لیست تقاضا یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 - ساعت 11:35 بورس | فرابورس خپارس | تجلی قثابت | حگهر خمهر | ثجوان وصنا | وسدید دلقما | وثنو rahavard365

📌نقشه بازار
دیگه نوبت زراعتیاست
📆 25 اردیبهشت 1401
👈 وضیعت بازدهی بازار – ساعت 10:30

مشاهده نقشه بازار
rahavard365.com

نقشه بازار دیگه نوبت زراعتیاست  25 اردیبهشت 1401  وضیعت بازدهی بازار - ساعت
نقشه بازار دیگه نوبت زراعتیاست 25 اردیبهشت 1401 وضیعت بازدهی بازار – ساعت

📍نقشه بازار حقیقی و حقوقی
📆 25 اردیبهشت 1401
👈 وضعیت ورود حقیقی حقوقی امروز بازار – ساعت 11:05
حقیقی حقوقی

مشاهده نقشه بازار
rahavard365.com

نقشه بازار حقیقی و حقوقی  25 اردیبهشت 1401  وضعیت ورود حقیقی حقوقی امروز با
نقشه بازار حقیقی و حقوقی 25 اردیبهشت 1401 وضعیت ورود حقیقی حقوقی امروز با

🔥هات لیست عرضه🔥

📆 یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 – ساعت 11:35

🔖 بورس | فرابورس

🔹 شستا| وجامی

🔹 ذوب| فماک

🔹 وپاسار| کرمان

🔹 غمارگ| شپترو

🔹 فملی| گکیش
rahavard365.com

🔥هات لیست تقاضا🔥

📆 یکشنبه 25 اردیبهشت 1401 – ساعت 11:35

🔖 بورس | فرابورس

🔸 خپارس | تجلی

🔸 قثابت | حگهر

🔸 خمهر | ثجوان

🔸 وصنا | وسدید

🔸 دلقما | وثنو
rahavard365.com