انجمن خودروسازان: به شیوه جدید قرعه‌کشی خودرو انتقاد داریم. دبیر انجمن خودر

انجمن خودروسازان: به شیوه جدید قرعه‌کشی خودرو انتقاد داریم. دبیر انجمن خودروسازان: تاکنون بخش خصوصی کار خود را انجام می‌داد و بدون سیستم قرعه‌کشی  مرد

انجمن خودروسازان: به شیوه جدید قرعه‌کشی خودرو انتقاد داریم. دبیر انجمن خودروسازان: تاکنون بخش خصوصی کار خود را انجام می‌داد و بدون سیستم قرعه‌کشی  مردم به‌سهولت خودرو را ثبت‌نام می‌کردند و تحویل می‌گرفتند.

انجمن خودروسازان: به شیوه جدید قرعه‌کشی خودرو انتقاد داریم. دبیر انجمن خودر
انجمن خودروسازان: به شیوه جدید قرعه‌کشی خودرو انتقاد داریم. دبیر انجمن خودر