هدف بعدی لونا 0.002 در صورت تثبیت بالای 0.0003 برو بریم الان پیشنهاد خرید

هدف بعدی لونا 0.002 در صورت تثبیت بالای 0.0003 برو بریم الان پیشنهاد خرید نمیکنم مخصوصا سرمایه سنگین

هدف بعدی لونا 0.002
در صورت تثبیت بالای 0.0003 برو بریم 🤪
الان پیشنهاد خرید نمیکنم مخصوصا سرمایه سنگین 🙌

هدف بعدی لونا 0.002 در صورت تثبیت بالای 0.0003 برو بریم  الان پیشنهاد خرید
هدف بعدی لونا 0.002 در صورت تثبیت بالای 0.0003 برو بریم الان پیشنهاد خرید