زدشت محدوده ورود 1200 ب پایین اهداف1380 1540 حدضرر 1050 ایدی عضویت 3660 این

کبافق محدوده ورود2090ب پایین اهداف 2300 3480 حدضرر1890 3660 اینم 100 درصدی بعدی کبافق ایدی عضویت نمونه سیگنال های بچهای خصوصی آیدی عضویت برای دوستانی

کبافق
محدوده ورود2090ب پایین
اهداف
2300
3480
حدضرر1890

کبافق محدوده ورود2090ب پایین اهداف 2300 3480 حدضرر1890
کبافق محدوده ورود2090ب پایین اهداف 2300 3480 حدضرر1890

3660
اینم 100 درصدی بعدی
کبافق

زدشت
محدوده ورود 1200 ب پایین

اهداف1380
1540
حدضرر 1050

2500
150 دزصد
زدشت

2000❤️
فمراد

نمونه ای ازسهام کانال خصوصی
سیگنال ورود هم برات گذاشتیم ک شک و تردیدی توش نباش✅😉

ایدی عضویت

نمونه سیگنال های بچهای خصوصی آیدی عضویت برای دوستانی ک تمایل ب عضویت دارن و

نمونه سیگنال های بچهای خصوصی
آیدی عضویت برای دوستانی ک تمایل ب عضویت دارن وکنارماخریدفروش کنن هیچ رانتی نداریم فقط براساس تابلووقدرت تیم پیش میریم سهم های بازیگرمحورروفقط قدرت تیم تشخیص میدن وسودهای شیرینم کسب میکنیم نمونه سیگنال هاموجودگواه قدرت تیم ماست
آیدی عضویت

نمونه سیگنال های بچهای خصوصی آیدی عضویت برای دوستانی ک تمایل ب عضویت دارن و
نمونه سیگنال های بچهای خصوصی آیدی عضویت برای دوستانی ک تمایل ب عضویت دارن و