درخواستی وپارس موفق به شکست خط روند نزولی نشده . حد ضرر زیر حمایت استاتیک س

درخواستی وپارس موفق به شکست خط روند نزولی نشده . حد ضرر زیر حمایت استاتیک سبز

درخواستی وپارس موفق به شکست خط روند نزولی نشده . حد ضرر زیر حمایت استاتیک سبز

درخواستی وپارس موفق به شکست خط روند نزولی نشده . حد ضرر زیر حمایت استاتیک س
درخواستی وپارس موفق به شکست خط روند نزولی نشده . حد ضرر زیر حمایت استاتیک س