فوری مهم ساعتی پیش کشور هند به دلیل خشکسالی و تقاضا در بازار داخلی؛ صادرات

فوری مهم ساعتی پیش کشور هند به دلیل خشکسالی و تقاضا در بازار داخلی؛ صادرات گندم به نقاط دنیا را محدود و ممنوع کرد ! هند دومین تولید کننده گندم در دنی

فوری مهم ساعتی پیش کشور هند به دلیل خشکسالی و تقاضا در بازار داخلی؛ صادرات

فوری مهم

ساعتی پیش کشور هند به دلیل خشکسالی و تقاضا در بازار داخلی؛ صادرات گندم به نقاط دنیا را محدود و ممنوع کرد ! هند دومین تولید کننده گندم در دنیا می باشد!!

🐄از لحاظ تکنیکال و بنیاد؛ هر منفی و اصلاحی در شرکتهای زراعی غذایی دارویی فرصت خرید خواهد بود!

🌽 سال 1401 سال 1402 قیمت انواع مواد غذایی در دنیا افزایش سنگینی را تجربه خواهند کرد!

زراعی غذایی دارویی