سنگین ترین صفوف فروش باقیمانده در پایان معاملات امروز نگاه آماری ارزش صف

سنگین ترین صفوف فروش باقیمانده در پایان معاملات امروز نگاه آماری ارزش صف های خرید 675 میلیارد تومان ارزش صف های فروش 238 میلیارد تومان ورود پول حق

نگاه آماری

❇️ارزش صف های خرید 675 میلیارد تومان

🔴ارزش صف های فروش 238 میلیارد
تومان

💢ورود پول حقیقی به بازار منفی 300 میلیارد تومان

در پایان بازار

➖🎀➖⚽️➖🎀➖⚽️

سنگین ترین صفوف فروش باقیمانده در پایان معاملات امروز

➖🎀➖⚽️➖🎀➖⚽️

سنگین ترین صفوف فروش باقیمانده در پایان معاملات امروز
سنگین ترین صفوف فروش باقیمانده در پایان معاملات امروز