عرضه اولیه سآبیک (سیمان آبیک) زمان عرضه اولیه: چهارشنبه 1401/02/28 دامنه

عرضه اولیه سآبیک (سیمان آبیک) زمان عرضه اولیه: چهارشنبه 1401/02/28 دامنه قیمت: 10030 تا 12250 ریال سهمیه هر کد: حداکثر 300 سهم حداکثر نقدینگی: 36

🔺عرضه اولیه

🖇سآبیک (سیمان آبیک)

📆 زمان عرضه اولیه: چهارشنبه 1401/02/28
▫️دامنه قیمت: 10030 تا 12250 ریال
▫️ سهمیه هر کد: حداکثر 300 سهم
▫️ حداکثر نقدینگی: 368 هزار تومان

عرضه اولیه  سآبیک (سیمان آبیک)  زمان عرضه اولیه: چهارشنبه 1401/02/28  دامنه
عرضه اولیه سآبیک (سیمان آبیک) زمان عرضه اولیه: چهارشنبه 1401/02/28 دامنه