ثاژن کد به کد ارزش کل معاملات بورس کالا از 665 هزار میلیارد تومان عبور کرد

ثاژن کد به کد ارزش کل معاملات بورس کالا از 665 هزار میلیارد تومان عبور کرد سلطانی نژاد، مدیر عامل بورس کالا: 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق

ارزش کل معاملات بورس کالا از 665 هزار میلیارد تومان عبور کرد

سلطانی نژاد، مدیر عامل بورس کالا:

🔹10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به ارزش معاملات در بورس کالا است و امسال ارزش کل معاملات در بورس کالا از 665 همت عبور کرد

ثاژن کد به کد