MINA انتظار یک شکست از پایین اینجا KDA +40.20% سود از زمان ارائه تحلیل با

شاخص ترس و طمع به پایین ترین حد خود می رسد: 9 امتیاز از 100. ما باید به زودی مقداری سبز در بازار ببینیم. KDA +40.20% سود از زمان ارائه تحلیل با دقت

📍شاخص ترس و طمع به پایین ترین حد خود می رسد: 9 امتیاز از 100.
ما باید به زودی مقداری سبز در بازار ببینیم.

شاخص ترس و طمع به پایین ترین حد خود می رسد: 9 امتیاز از 100. ما باید به زود
شاخص ترس و طمع به پایین ترین حد خود می رسد: 9 امتیاز از 100. ما باید به زود

MINA
انتظار یک شکست از پایین اینجا

MINA انتظار یک شکست از پایین اینجا
MINA انتظار یک شکست از پایین اینجا

KDA
+40.20% سود از زمان ارائه تحلیل 👌
با دقت بالا ✅

KDA  +40.20% سود از زمان ارائه تحلیل  با دقت بالا
KDA +40.20% سود از زمان ارائه تحلیل با دقت بالا