بنظر اصلاح گروه خودرویی تموم شده و از فردا حرکتشون شروع میشه ما هم که منف

فکمند رفت برای صف شدن بنظر اصلاح گروه خودرویی تموم شده و از فردا حرکتشون شروع میشه ما هم که منفیهای خودرو خساپا رو خریدیم انرژی 3 صف خرید دیران صف خ

انرژی 3

صف خرید👌😝

فکمند

در محدوده صف شدن😊

دوستان خسته نباشد

بورس دریایی است که هر کس به میزان دانش مهارت ، شناخت تکنولوژی و امکانات شخصی صبر و حوصله ، امید و تصمیم به قبول خطر پذیری از آن بهره می برد

🙄

👑بنظر اصلاح گروه خودرویی تموم شده و از فردا حرکتشون شروع میشه☺️👌

ما هم که منفیهای خودرو خساپا رو خریدیم😉

دیران

صف خرید👌💰

واحصا

صف خرید 👌💰

انرژی 3

دومین روز از صف خرید💰☺️

ببینید چقد تأکید داشتم رو خرید خودرو و خساپا

الان حوالی مثبت 4 معامله میشن😍👌

حرهشا

صف خرید شد👌💰

ثعتما

صف خرید هشتم👌👌

نوش جان کسانی که دارن👏👏

فکمند

رفت برای صف شدن 👌👌

شاخص سازها مثبت

خگستر
در محدوده صف شدن با 5/96+

غصینو

یه پله امروز از صف فروش و یه پله فردا میتونید داشته باشید نزدیک حمایته👌

از صف فروش رفت منفی 2😝

وتوصا
ببینید رو‌ چه قیمتی گفتم بخرید و الان صف خریده 😂👌💰

البته سیگنال مشترک vip مون هم هست😉

ثزاگرس

در محدرده برای صف شدن💰