زملارد از صف فروش فعلا اومده +3 خودرو طبق تحلیل قبل و بدون شرح حالا به حمای

زملارد از صف فروش فعلا اومده +3 خودرو طبق تحلیل قبل و بدون شرح حالا به حمایت 230 رسیده و رشد مجددش می تونه شروع بشه 1401/02/26 دیروز طبق صبحتم که روز

دیروز طبق صبحتم که روز شنبه داشتم و بازار فروش صف خودرو
امروز باید با لیدری

خودرو

گروه خودرو و بازار سر سبز از همیشه و شکست مقاومت حرکت کنه
1401/02/26

خودرو
طبق تحلیل قبل و بدون شرح
حالا به حمایت 230 رسیده و
رشد مجددش می تونه شروع بشه
1401/02/26

خودرو طبق تحلیل قبل و بدون شرح حالا به حمایت 230 رسیده و رشد مجددش می تونه
خودرو طبق تحلیل قبل و بدون شرح حالا به حمایت 230 رسیده و رشد مجددش می تونه

زملارد از صف فروش فعلا اومده +3😍👌😘