مستند خوکها – ماهان تیموری مدیر موفق هندوستان و خانواده همه استاد و موفق! م

نکته ای دیگری که حایز اهمیت است این است که با توجه به مهجور ماندن دانش مالیِرفتاری بین سهامدارن و سرمایه گذاران ما، این کتاب میتواند منبع مفیدی برای ا

⭕️ مستند خوکها – ماهان تیموری مدیر موفق هندوستان و خانواده همه استاد و موفق!
ماهان تیموری
🆔

مستند خوکها – ماهان تیموری مدیر موفق هندوستان و خانواده همه استاد و موفق! م

نکته ای دیگری که حایز اهمیت است این است که با توجه به مهجور ماندن دانش مالیِرفتاری بین
سهامدارن و سرمایه گذاران ما، این کتاب میتواند منبع مفیدی برای این دانش باشد و از سردرگمی ها برای
کسب این دانش کمتر کند.

🔻بازار طلا و سکه سبزپوش شد

بازار طلا و سکه سبزپوش شد
بازار طلا و سکه سبزپوش شد