نمای انتهایی بازار گروه زراعت بدون شرح اولین محدوده حمایتی گروه میتونه مقاو

شاخص کل ببینیم گروه فلزی میتونه سبب عبور شاخص از مقاومت شود. نمای انتهایی بازار گروه زراعت بدون شرح اولین محدوده حمایتی گروه میتونه مقاومت اول که به ح

گروه زراعت بدون شرح

اولین محدوده حمایتی گروه میتونه مقاومت اول که به حمایت تبدیل شده است

شاخص کل ببینیم گروه فلزی میتونه سبب عبور شاخص از مقاومت شود.

شاخص کل ببینیم گروه فلزی میتونه سبب عبور شاخص از مقاومت شود.
شاخص کل ببینیم گروه فلزی میتونه سبب عبور شاخص از مقاومت شود.

نمای انتهایی بازار

نمای انتهایی بازار
نمای انتهایی بازار