هات لیست عرضه دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 – ساعت 12:00 بورس | فرابورس غبشهر

هات لیست تقاضا دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 - ساعت 12:00 بورس | فرابورس فاذر | مدیریت شپارس | کرمان وصنا | تجلی ثاخت | حگهر دلقما | وسدید نقشه بازار

📌نقشه بازار
سفره مواد غذایی قرمز شد!
📆 26 اردیبهشت 1401
👈 وضیعت بازدهی بازار – ساعت 10:45

مشاهده نقشه بازار

نقشه بازار سفره مواد غذایی قرمز شد!  26 اردیبهشت 1401  وضیعت بازدهی بازار -
نقشه بازار سفره مواد غذایی قرمز شد! 26 اردیبهشت 1401 وضیعت بازدهی بازار –

📍نقشه بازار حقیقی و حقوقی
📆 26 اردیبهشت 1401
👈 وضعیت ورود حقیقی حقوقی امروز بازار – ساعت 11:15
حقیقی حقوقی

مشاهده نقشه بازار

نقشه بازار حقیقی و حقوقی  26 اردیبهشت 1401  وضعیت ورود حقیقی حقوقی امروز با
نقشه بازار حقیقی و حقوقی 26 اردیبهشت 1401 وضعیت ورود حقیقی حقوقی امروز با

🔥هات لیست عرضه🔥

📆 دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 – ساعت 12:00

🔖 بورس | فرابورس

🔹 غبشهر| وجامی

🔹 فلوله| لکما

🔹 شستا| بجهرم

🔹 خپارس| زشریف

🔹 فخوز| کیسون

🔥هات لیست تقاضا🔥

📆 دوشنبه 26 اردیبهشت 1401 – ساعت 12:00

🔖 بورس | فرابورس

🔸 فاذر | مدیریت

🔸 شپارس | کرمان

🔸 وصنا | تجلی

🔸 ثاخت | حگهر

🔸 دلقما | وسدید