افرا سیگنال مشترک خصوصی وعمومی 70درصد سود وصف خرید تمامی سیگنال های کانال خ

افرا سیگنال مشترک خصوصی وعمومی 70درصد سود وصف خرید تمامی سیگنال های کانال خصوصی قفل در صف خرید وتماما رانتی خلاصه سیگنال کانال زملارد 95درصد سود به هد

ختور 3مثبت

افرا سیگنال مشترک خصوصی وعمومی 70درصد سود وصف خرید

تمامی سیگنال های کانال خصوصی قفل در صف خرید وتماما رانتی خلاصه سیگنال کانال

تمامی سیگنال های کانال خصوصی قفل در صف خرید وتماما رانتی

خلاصه سیگنال کانال
زملارد 95درصد سود به هدف رسید وخروج
غگل سود شارپ 120درصدسود
فلوله سودشارپ 105درصد سیگنال 6فروردین
ورازی سود 100درصد وصف خرید
تپکو هفتمین صف خرید
سکرد دهمین صف خرید
سفارود ششمین بار صف خرید
فزر سود 45 درصد
افرا هم 70درصد سودوصف خرید
قلرست پنج بار صف خرید
ثشاهد امروز 12درصد سودو صف خرید
خفولا 6بار صف خرید
خگستر سود 100درصد وصف خرید
انرژی 3سومین صف خرید
ثتران سود بالای 60درثد وصف خرید
ثقزوی سیگنال دیروز صف به صف
وشمال صف به صف
لپارس 5دصد سیگنال امروز
جهت عضویت به ادمین پیام دهید.