روند کلی انس جهانی روز دوشنبه نقطه مرکز را ١٨١٣در نظر بگیرید در صورتی که ب

اعداد طلایی روز دوشنبه( اعتبار یک روز ) اعدادی که رویت شد بخرید (فقط یکبار) ١٨١٠ بخرید حد ضرر ١٨٠٧ ١٨٠٣ بخرید حدضرر ١٨٠٠ ١٧٩٦ بخرید حدضرر ١٧٩٢ ١٧٨٨ ب

👈روند کلی انس جهانی روز دوشنبه

نقطه مرکز را ١٨١٣در نظر بگیرید

🟢در صورتی که بالای ٨١٣ باشیم اهداف انس :

١٨١٨……..١٨٢٤……..١٨٢٨……..١٨٤٠

🔴و در صورتی که زیر ٨١٣ باشد اهداف انس :

١٨١٠………١٨٠٥…….١٧٩٨……..١٧٨٨

اعداد طلایی روز دوشنبه( اعتبار یک روز ) اعدادی که رویت شد بخرید (فقط یکبار)

🔱اعداد طلایی روز دوشنبه( اعتبار یک روز )

اعدادی که رویت شد بخرید (فقط یکبار)

🟢١٨١٠ بخرید حد ضرر ١٨٠٧
🟢١٨٠٣ بخرید حدضرر ١٨٠٠
🟢١٧٩٦ بخرید حدضرر ١٧٩٢
🟢١٧٨٨ بخرید حد ضرر ١٧٨٥

اعدادی که رویت شد بفروشید(فقط یکبار)

🔴١٨٢٧ بفروش حد ١٨٣٠
🔴١٨٣٨ بفروش حد ١٨٤٢
🔴١٨٤٤ بفروش حد ١٨٤٧
🔴١٨٦٠ بفروش حد ١٨٦٣

قوانین اعداد طلایی :🔺️فقط یکبار اعتبار دارد و اگر چارت دومرتبه به این اعداد رسید معتبر نیست.🔺️حد ضرر اتومات ست شود 🔺️حد سود 30 الی 60 پیپ و حد ضرر 30 پیپ 🔺️ بای لیمیت و سل لیمیت ست نکنید نوسان شدیده در انس🔺️در تایم خبری از اعداد اخر خرید و فروش استفاده کنید اعداد اول پر ریسکن