اگه کسی توی صرافی کوئیک سواپ فعالیت داره فعلا با این صرافی کار نکنه چون ظاه

اگه کسی توی صرافی کوئیک سواپ فعالیت داره فعلا با این صرافی کار نکنه چون ظاهرا دامینش رو دزدیدن و تراکنش ها ممکنه نا امن باشه.

اگه کسی توی صرافی کوئیک سواپ فعالیت داره فعلا با این صرافی کار نکنه چون ظاهرا دامینش رو دزدیدن و تراکنش ها ممکنه نا امن باشه.
💎

اگه کسی توی صرافی کوئیک سواپ فعالیت داره فعلا با این صرافی کار نکنه چون ظاه
اگه کسی توی صرافی کوئیک سواپ فعالیت داره فعلا با این صرافی کار نکنه چون ظاه