خبر مدیر عامل Binance : ” ما از تیم Terra میخواهیم که در ابتدا به کاربران خ

چند هفته این همین جوریه بازار بعد پروار میکنه خبر بنیاد لونا فاش کرد که 80,082 واحد BTC از ذخایر بیتکوین خود را برای UST بین 8 و 10 مِی فروخته است. خب

چند هفته این همین جوریه بازار بعد پروار میکنه✈️

خبر

مدیر عامل Binance :

” ما از تیم Terra میخواهیم که در ابتدا به کاربران خُرد و در آخر به Binance غرامت بدهند.”

خبر مدیر عامل Binance : " ما از تیم Terra میخواهیم که در ابتدا به کاربران خ
خبر مدیر عامل Binance : ” ما از تیم Terra میخواهیم که در ابتدا به کاربران خ

خبر

بنیاد لونا فاش کرد که 80,082 واحد BTC از ذخایر بیتکوین خود را برای UST بین 8 و 10 مِی فروخته است.

خبر بنیاد لونا فاش کرد که 80,082 واحد BTC از ذخایر بیتکوین خود را برای UST
خبر بنیاد لونا فاش کرد که 80,082 واحد BTC از ذخایر بیتکوین خود را برای UST