از نمای نزدیکتر واکنش نسبت به سطح بهتر مشخص میشه! البته برای اسکالپ گرفتن!

طبق انتظار حرکت کرد! کم کم داره وارد محدوده خرید میشه (30 تا 28 هزار) امیدوارم تحلیل قبلی براتون مفید بوده باشه! از نمای نزدیکتر واکنش نسبت به سطح بهت

طبق انتظار حرکت کرد! کم کم داره وارد محدوده خرید میشه (30 تا 28 هزار) امیدوارم تحلیل قبلی براتون مفید بوده باشه!

طبق انتظار حرکت کرد! کم کم داره وارد محدوده خرید میشه (30 تا 28 هزار) امیدو
طبق انتظار حرکت کرد! کم کم داره وارد محدوده خرید میشه (30 تا 28 هزار) امیدو

از نمای نزدیکتر واکنش نسبت به سطح بهتر مشخص میشه! البته برای اسکالپ گرفتن!

از نمای نزدیکتر واکنش نسبت به سطح بهتر مشخص میشه! البته برای اسکالپ گرفتن!
از نمای نزدیکتر واکنش نسبت به سطح بهتر مشخص میشه! البته برای اسکالپ گرفتن!