در این لحظات صف های فروش گروه زراعی غذایی دارویی مقطعی و فرصت خرید می‌باشند

در این لحظات صف های فروش گروه زراعی غذایی دارویی مقطعی و فرصت خرید می‌باشند! هم اکنون بهترین زمان شکار و اصلاح سبد است امسال و سال آینده ، سال جنگ م

سیمرغ

جهش فروش شرکت در فروردین ماه بدون آزاد شدن قیمتها ! فروش شرکت سیمرغ در خرداد ماه دیدنی خواهد بود!

سیمرغ_7_هزار_تومانی

سیمرغ جهش فروش شرکت در فروردین ماه بدون آزاد شدن قیمتها ! فروش شرکت سیمرغ د
سیمرغ جهش فروش شرکت در فروردین ماه بدون آزاد شدن قیمتها ! فروش شرکت سیمرغ د

دامین

فلش سبز و خریدهای مکرر شخص حقیقی در داروسازی امین

مجمع شرکت روز 31 اردیبهشت برگزار و اخبار خوشی بزودی رونمایی خواهد شد !

دامین فلش سبز و خریدهای مکرر شخص حقیقی در داروسازی امین مجمع شرکت روز 31 ار
دامین فلش سبز و خریدهای مکرر شخص حقیقی در داروسازی امین مجمع شرکت روز 31 ار

در این لحظات صف های فروش گروه زراعی غذایی دارویی مقطعی و فرصت خرید می‌باشند! هم اکنون بهترین زمان شکار و اصلاح سبد است 😉

🌽امسال و سال آینده ، سال جنگ مواد غذایی در جهان است!

گروه زراعی غذایی دارویی✌️