تاپیکو فروشنده قوی قیمت : 16850 ( -0.59% ) پایانی

تاپیکو فروشنده قوی قیمت : 16850 ( -0.59% ) پایانی : 16800 ( -0.88% ) بیشترین قیمت 10 روز : 17530 ریال کمترین قیمت 10 رو

تاپیکو فروشنده قوی قیمت : 16850 ( -0.59% ) پایانی

تاپیکو فروشنده قوی قیمت : 16850 ( -0.59% ) پایانی : 16800 ( -0.88% ) بیشترین قیمت 10 روز : 17530 ریال کمترین قیمت 10 روز : 15240 ریال CCI: 39 | RSI : 70.62 Williams : -19 MFI : 82.59 | RV : 34 S1: 13955 pivot: 15743 R1: 17755 R2: 19543 حدضررنوسانی = 16279 ریال —————————- تعداد هشدار فروش :   ( 1 ) مرتبه تعداد فروشنده داغ : 1 نفر فروش هر نفر 🙁 637 ) میلیون تومان خروج پول داغ 🙁 637 ) میلیون تومان نسبت حجم به ماه : 1.04 | VP: -13290T حجم مشکوک : 7 سرانه خرید : 170 میلیون کاهش -3.33% قدرت 0.29 —————————– تابلوی سهم | چارت سهم —————————– زمان 1401/2/20،‏ 10:53:00