حگردش اگر با صف فروش و صف خرید معامله می‌کنی اینجوری کلاه سرت میره حگردش

وآفری سومین روزه که صف خریده حالا بعدها معلوم میشه این شل و سفتی صف خرید داستانش چی بوده ® حگردش اگر با صف فروش و صف خرید معامله می‌کنی اینجوری کلا

حگردش اگر با صف فروش و صف خرید معامله می‌کنی اینجوری کلاه سرت میره حگردش

حگردش اگر با صف فروش و صف خرید معامله می‌کنی اینجوری کلاه سرت میره حگردش رو دیروز تا صف فروشم بردن قدرت فروشنده رو ببین 4 برابر خریدار بوده با این حجم یعنی خروج پول در فیلترها ولی وقتی بازی رو یاد بگیری ، وقتی زبان بدن سهم رو بفهمی، این منفی‌ها رو غنیمت میشماری اگه داشته باشی اضافه می‌کنی اگه نداشته باشی از بازی لذت می‌بری ®

حگردش   اگر با صف فروش و صف خرید معامله می‌کنی اینجوری کلاه سرت میره حگردش
حگردش اگر با صف فروش و صف خرید معامله می‌کنی اینجوری کلاه سرت میره حگردش

وآفری سومین روزه که صف خریده حالا بعدها معلوم میشه این شل و سفتی صف خرید داستانش چی بوده ®

وآفری  سومین روزه که صف خریده حالا بعدها معلوم میشه این شل و سفتی صف خرید د
وآفری سومین روزه که صف خریده حالا بعدها معلوم میشه این شل و سفتی صف خرید د