دلار در آستانه عبور از مقاومت 29300 JOIN

دلار در آستانه عبور از مقاومت 29300 JOIN

دلار در آستانه عبور از مقاومت 29300 JOIN

دلار در آستانه عبور از مقاومت 29300  JOIN
دلار در آستانه عبور از مقاومت 29300 JOIN