زمگسا 1600 در همین کانال عمومی پرزنت شد قمیت فعلی چند شده؟؟ 2743 چند درصد؟؟

زمگسا 1600 در همین کانال عمومی پرزنت شد قمیت فعلی چند شده؟؟ 2743 چند درصد؟؟ همه پست هارو ریپلای میکنم که سابقه سهم به راحتی در دسترس عزیزان باشه چرچی

به دفعات از وپسا عرض کردم خدمتتون اونی که همراه چرچیل خرید و نگه داشت نوش جونش این سودها برازندشه چرچیل

به دفعات از وپسا عرض کردم خدمتتون اونی که همراه چرچیل خرید و نگه داشت نوش ج
به دفعات از وپسا عرض کردم خدمتتون اونی که همراه چرچیل خرید و نگه داشت نوش ج

زگلدشت 3 ماه دیگه بالای 2 تومن چرچیل

خاذین 170 تومنی چند شد؟ با چرچیل یا سهم نخر یا خریدی نترس

خاذین 170 تومنی چند شد؟ با چرچیل یا سهم نخر یا خریدی نترس
خاذین 170 تومنی چند شد؟ با چرچیل یا سهم نخر یا خریدی نترس

زدشت 101% سود محقق شد صف خرید تحقق سود های 100% مختص چرچیل هست ولاغیر

زدشت 101% سود محقق شد صف خرید تحقق سود های 100% مختص چرچیل هست ولاغیر
زدشت 101% سود محقق شد صف خرید تحقق سود های 100% مختص چرچیل هست ولاغیر

زگلدشت 1000 تومنی به یک چشم بهم زدن بالای 1200

زگلدشت به زودی 100% میشه

زمگسا 1600 در همین کانال عمومی پرزنت شد قمیت فعلی چند شده؟؟ 2743 چند درصد؟؟ همه پست هارو ریپلای میکنم که سابقه سهم به راحتی در دسترس عزیزان باشه چرچیل سبدهای میلیاردی بسته روی زراعتی ها

زمگسا 1600 در همین کانال عمومی پرزنت شد قمیت فعلی چند شده؟؟ 2743 چند درصد؟؟
زمگسا 1600 در همین کانال عمومی پرزنت شد قمیت فعلی چند شده؟؟ 2743 چند درصد؟؟

زگلدشت 1000 تومنی صف خرید چرچیل

زگلدشت 1000 تومنی صف خرید  چرچیل
زگلدشت 1000 تومنی صف خرید چرچیل