این تصاویر را چشم فضایی ایران به ثبت رسانده برخی کشورها برای خرید یک عکس ما

این تصاویر را چشم فضایی ایران به ثبت رسانده برخی کشورها برای خرید یک عکس ماهواره ای میلیون ها دلار هزینه میکنند. تازه تضمینی هم وجود ندارد که تصاویر ب

این تصاویر را چشم فضایی ایران به ثبت رسانده برخی کشورها برای خرید یک عکس ما

این تصاویر را چشم فضایی ایران به ثبت رسانده برخی کشورها برای خرید یک عکس ماهواره ای میلیون ها دلار هزینه میکنند. تازه تضمینی هم وجود ندارد که تصاویر به روز شده باشد. بماند که تصاویر مناطق ممنوعه (در آمریکا و فلسطین) ابدا به کسی ارائه نمیشود در چنین دنیایی ما با چشم خودمان زمین را میبینیم آقای تحلیلگر

این تصاویر را چشم فضایی ایران به ثبت رسانده برخی کشورها برای خرید یک عکس ما
این تصاویر را چشم فضایی ایران به ثبت رسانده برخی کشورها برای خرید یک عکس ما