هم سهم نوسانی روزانه میده هم سهم میانمدتی تا الان هم هر چی معرفی کرده تو

هم سهم نوسانی روزانه میده هم سهم میانمدتی تا الان هم هر چی معرفی کرده تو سوده بازار خوب و بد هم براشون فرقی نداره این لینک کانالشون

هم سهم نوسانی روزانه میده هم سهم میانمدتی تا الان هم هر چی معرفی کرده تو سوده بازار خوب و بد هم براشون فرقی نداره این لینک کانالشون

هم سهم نوسانی روزانه میده  هم سهم میانمدتی   تا الان هم هر چی معرفی کرده تو
هم سهم نوسانی روزانه میده هم سهم میانمدتی تا الان هم هر چی معرفی کرده تو