در رابطه با کاهش حجم و افزایش عرضه ها در گروه شیمیایی قبلا گفته شد این گروه

حاسا معرفی 1300 تومانی اکنون صف خرید در 1514 همراه با بیش از 2 میلیون صف خرید در رابطه با کاهش حجم و افزایش عرضه ها در گروه شیمیایی قبلا گفته شد این گ

حاسا معرفی 1300 تومانی اکنون صف خرید در 1514 همراه با بیش از 2 میلیون صف خرید

حاسا معرفی 1300 تومانی اکنون صف خرید در 1514 همراه با بیش از 2 میلیون صف خر
حاسا معرفی 1300 تومانی اکنون صف خرید در 1514 همراه با بیش از 2 میلیون صف خر

در رابطه با کاهش حجم و افزایش عرضه ها در گروه شیمیایی قبلا گفته شد این گروه در محدوده مقاومتی قرار دارد احتیاط کنید ID: