محور های اصلی صحبت های دیشب رئیس جمهور… خسته نباشید حرف دیروزم جوین صف فر

صف خدمتتون جذب نیرو در گروه صنعتی ایران خودرو بازار بر میگرده کم کم فروشنده نباشید ساینا واچ 100 درصد بازدهی بدون احتساب سود مرکب فمراد زکشت منفی هاش

صف خدمتتون

اینم یکی دیگه

زکشت منفی هاش برررسی کنید

بازار بر میگرده کم کم فروشنده نباشید

محور های اصلی صحبت های دیشب رئیس جمهور…

محور های اصلی صحبت های دیشب رئیس جمهور...
محور های اصلی صحبت های دیشب رئیس جمهور…

جوین صف فروش نوسانی خرید کم حجم حدضرر صف فروش

صف خدمتتون

عساتید دارن میان بالا تازه

حرف دیروزم

ساینا واچ

برو ببین چ غوغایی ب پا شده

سپید نداری زیر 2300 مناسب ی پله

صف میلیونی برا تازه واردا

فمراد پله اول 1080خریدیم پله دوم میزاریم اومدمحدوده 940میخریم زودتربرگشت ک بهتر

فمراد پله اول 1080خریدیم پله دوم میزاریم اومدمحدوده 940میخریم زودتربرگشت ک
فمراد پله اول 1080خریدیم پله دوم میزاریم اومدمحدوده 940میخریم زودتربرگشت ک

100 درصد بازدهی بدون احتساب سود مرکب فمراد

جذب نیرو در گروه صنعتی ایران خودرو

بهیر یه پله سبک تومنفی1.5تاصف فروش میخرم

چه صفی بست

خسته نباشید